Get Adobe Flash player

สารจากผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ “โภชนาการ” เป็นการประชุมวิชาการที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต่อเนื่องทุกๆ ๒ ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในเชิงวิชาการที่ลึกกว่า  มุ่งให้ข้อมูลเชิงทฤษฎี ปฏิบัติและวิเคราะห์ เพื่อให้ความรู้และแนวคิดที่ทันสมัยแก่นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป  ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้ขาดความต่อเนื่องไป เพราะปัญหามหาอุทกภัยในปี พศ. ๒๕๕๔  ดังนั้นสถาบันจึงได้จัดให้มีขึ้นในปีนี้ เพื่อเป็นการรักษาแนวปฏิบัติอันเป็นประโยชน์นี้ไว้ และเนื่องในวาระครบรอบ ๓๖ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

สำหรับในปีนี้และอีกหลายปีต่อจากนี้ การประชุมวิชาการจะจัดอยู่ภายใต้ชุดการประชุมที่มีชื่อว่า “การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (The National Conference on Food and Nutrition for Health)” 


เนื่องจากสถาบันตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงโรคโภชนาการต่างๆ และประเด็นที่สำคัญที่ต้องการเน้นในการประชุมปีนี้ ได้แก่ “การเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ในคนไทย”  ซึ่งยังบริโภคในปริมาณที่ต่ำกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมาก โดยจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการวิจัยและการส่งเสริมการบริโภค จากภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ  “ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ  (Fruits and Vegetables for Nutrition Security)”   ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคีเครือข่าย ๕ องค์กร ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้หวังว่าองค์ความรู้จากการประชุมนี้ จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นและแนวคิดในการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ในคนไทยได้อย่างปลอดภัย

ผมในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  จึงขอเชิญชวนท่านให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนึ้ ซึ่งพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไดัรับประโยชน์ด้านองค์ความรู้และเครือข่ายทางวิชาการด้านผักและผลไม้ที่มีผลต่อความมั่นคงทางโภชนาการ

 

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต