Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบคำบรรยาย


การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑

เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ

The 1st National Conference on Food and Nutrition for Health

“Fruits and Vegetables for Nutrition Security”

วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

  โรงแรมเอส ๓๑ สุขุมวิท ซอย ๓๑ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

Global trends in promoting fruit and vegetables for nutrition and health

โดย Dr. Ray-Yu Yang, Senior Nutritionist, AVRDC–The World Vegetable Center, Taiwan

คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผลไม้ไทย

โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร  ที่ปรึกษาโครงการสมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การศึกษาประโยชน์เชิงสุขภาพของผักและผลไม้ ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง

โดย รศ. ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ

และหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย

โดย คุณสุจิตต์ สาลีพันธ์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำการบริโภคผักและผลไม้สู่การปฏิบัติจริง: ทำไมต้อง ๔๐๐ กรัมต่อวัน

โดย ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำแนะนำการบริโภคผักและผลไม้สู่การปฏิบัติจริง: ๔๐๐ กรัมต่อวันเหมาะกับทุกวัยจริงหรือ

โดย ผศ. ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณค่าทางโภชนาการของผักและผลไม้แปรรูป

โดย ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

นโยบายการจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้

โดย คุณพิศาล พงศาพิชณ์ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การกระจายและผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในสังคมเมือง

    โดย คุณวัลลภา แวนวิลเลี่ยนส์วาร์ด ประธานเครือข่ายตลาดสีเขียว

การเข้าถึงผักและผลไม้ที่ปลอดภัยในระดับโรงเรียน

โดย พ.ต.ท. หญิง ดร.ลดาวัลย์ ชาติไทย รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๗ กองบังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

บทบาทของการค้าสมัยใหม่ในการส่งเสริมความปลอดภัยของผักและผลไม้

โดย คุณพวงเพ็ชร ศีลกานต์ ประธานคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (ค้าปลีก)

เพื่อความปลอดภัยอาหารสู่ผู้บริโภค ยุทธศาสตร์อาหารแห่งชาติ และกรรมการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย