เราตั้งใจพัฒนา Salt Calculator นี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคคนไทยเพิ่มความตระหนักถึงปริมาณเกลือในอาหารที่ตนเองบริโภค ผลการทดสอบที่ได้คือค่าปริมาณเกลือที่ได้รับในแต่ละวันโดยปริมาณซึ่งคิดจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ทำแบบทดสอบร่วมกับ ข้อมูลปริมาณเกลือโดยเฉลี่ยต่อปริมาณบริโภคในอาหาร 17 กลุ่มซื่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทุนการสนับสนุนการดำเนินงานโดยยูนิลีเวอร์ ผลการทดสอบที่ได้เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการวินิจฉัยกรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หากคุณต้องการทราบข้อมูลและคำแนะนำส่วนตัวในกรณีที่คุณจำเป็นต้องรับประทานอาหารจำเพาะตามที่แพทย์สั่ง ผลทดสอบอาจไม่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับคุณ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณควรปรึกษาแพทย์ประจำตัว