ตารางกิจกรรมตลาดนัดความรู้

วันที่

เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

18 มี.ค. 2557

13.30 น.

“กรรมวิธีทำน้ำมันมะพร้าวหีบเย็น”

ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

23 เม.ย. 2557

13.30 น.

“Effects of Postharvest Treatments on Macadamia Nut Quality”

ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ อาจารย์ประจำ
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

แนะนำโครงการ

โครงการตลาดนัดความรู้ เริ่มจัดขึ้นในปี 2550 ภายใต้การดำเนินงานของสภาอาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบันโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสถาบัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรจากทั้งบุคลากรภายในสถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เป็นประจำในช่วงบ่ายวันพุธ

กิจกรรมในโครงการตลาดนัดความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ ลักษณะ และเนื้อหาของการบรรยาย ได้แก่ กิจกรรม Update ความรู้ และ Research study group ซึ่งเน้นการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรม คุยสบายยามบ่าย ซึ่งเป็นการบรรยายเรื่องทั่วไป


โครงการที่ผ่านมา

คลิกเข้าสู่เนื้อหาการบรรยาย

ปี 2557

วันที่/เวลา

กิจกรรม

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

19 ก.พ. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

“เคล็ดลับดีๆ ในการดูแลสุขภาพ”

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

29 ม.ค. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

“Bioavailability, metabolism and efficacy (?) of mangosteen xanthones”

Prof.Mark Failla from Dept Human Sciences, The Ohio State University ,USA

ปี 2556


ปี 2555


ปี 2554


ปี 2553


ปี 2552


ปี 2551


ปี 2550