blank
สถาบันโภชนาการ จัดอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์" จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรโภชนาการ) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ฟังธรรมเทศนา หัวข้อ “ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์” โดย พระมหาพงศ์สันต์ กิจฺจวิสุทฺโธ(เกษมพงศ์สันต์) วิทยาลัยศาสนศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดให้บริการวิเคราะห์ใหม่ๆ อาทิ antioxidant activity, anthocyanin, flavonoid, Apigenin, Ferulic acid, Hesperetin, Kaemferol, Luteolin, Myricetin, Naringenin, Quercitin, glycemic index, polyphenol, vitamin D3 เป็นต้น สนใจ [คลิกอ่านเพิ่มเติม]