blank
บุคลากรชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าศรีถาวร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทฑมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดให้บริการวิเคราะห์ใหม่ๆ อาทิ antioxidant activity, anthocyanin, flavonoid, Apigenin, Ferulic acid, Hesperetin, Kaemferol, Luteolin, Myricetin, Naringenin, Quercitin, glycemic index, polyphenol, vitamin D3, Amylose เป็นต้น สนใจ [คลิกอ่านเพิ่มเติม]