blank
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเกี่ยวกับ EdPEx การดำเนินการ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 ระหว่าง 7-24 ก.พ. 2559
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสฯ ครั้งที่ 4 เรื่อง"Linkage of sensory science to oral and overall health" โดย Prof. Takashi Sasano และ Asst. Prof.Shizuko Sato-Kuriwada ณ ห้องอารี วัลยะเสวี เมื่อ 9 ก.พ. 59
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ แถลงข่าวเรื่อง "น้ำมันดี น้ำมันเลว มีจริงไหม"
ณ ห้องประชุม 2/4 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559