blank
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนำเสนอผลงาน "การศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย" โดยการสนับสนุนของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ ห้องเพชร โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการฝึกอบรมเรื่อง “Household Food Security for Nutrition Well-being” ให้กับผู้รับทุนจากนานาชาติจำนวน 17 คน ณ สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558