สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล : Institute of Nutrition, Mahidol University
blank
หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ ม.มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "Tran-fat Education for Dietitians" เพื่อให้ความรู้แก่นักโภชนาการ นักกำหนดอาหารที่ทำงานในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
สถาบันโภชนาการ ร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2561
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดให้บริการวิเคราะห์ใหม่ๆ อาทิ antioxidant activity, anthocyanin, flavonoid, Apigenin, Ferulic acid, Hesperetin, Kaemferol, Luteolin, Myricetin, Naringenin, Quercitin, glycemic index, polyphenol, vitamin D3, Amylose เป็นต้น สนใจ [คลิกอ่านเพิ่มเติม]