blank
PROF. SHERRY TANUMIHARDJO จาก University of Wisconsin-Madison, USA บรรยายพิเศษเรื่อง BIOMARKERS OF VITAMIN A STATUS ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี มื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
สถาบันโภชนาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จัดการประชาพิจารณ์ ร่างเกณฑ์มาตรฐานสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558