blank
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการ โดย รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ส่งมอบงานให้กับ อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคนา ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2562 - วันที่ 19 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม 2562
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Ajinomoto Young Researcher Award 2019 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แจ้งหยุดรับให้บริการวิเคราะห์ดังรายการต่อไปนี้ Antioxidant activity (FRAP), Antioxidant activity (DPPH), Total Polyphenol, Total Anthocyanin (Cyanidin, peonidin), Flavonoid, In Vitro Glycemic Index (GI), Amylose, Carotenoids,Phosphorus