blank
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วม "โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี" เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้มีการนำเสนอผลของโครงการปี 2 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ม.มหิดล ได้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
< - - สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดให้บริการวิเคราะห์ใหม่ๆ อาทิ antioxidant activity, anthocyanin, flavonoid, Apigenin, Ferulic acid, Hesperetin, Kaemferol, Luteolin, Myricetin, Naringenin, Quercitin, glycemic index, polyphenol, vitamin D3, Amylose เป็นต้น สนใจ [คลิกอ่านเพิ่มเติม]