blank
องค์กรอนามัยโลกร่วมกับสถาบันโภชนาการ จัดประชุมในการวางแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสารอาหารรอง (Micronutrients) ขององค์การอนามัยโลกในระดับภูมิภาคทางด้านนโยบาย การปฏิบัติและประเด็นการให้บริการ เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์ ที่ได้รับรางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อะวอร์ด” ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิภาวรรณ ธาตุทอง นักศึกษาป.โท สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ได้รับ “ทุนวิจัย Nestle Research Award” ณ งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 57