ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Asessment Center : TRAC) 


            จัดตั้งตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้คณะกรรมการการอาหารแห่งชาติ ที่มีมติให้มีการศึกษาเพื่อเสนอจัดตั้งหน่วยงานประเมินความเสี่ยง
ด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายหลักในการบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายของบุคลกรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับหลักสากล และรองรับกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ


          นิยามและขอบเขตของอาหารใหม่ ซึ่งหมายถึง

          (1) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติ การบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่าสิบห้าปีหรือ

          (2) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่ กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบของอาหาร โครงสร้างของอาหาร หรือรูปแบบของ อาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทาง
เคมีภายในร่างกายของ สิ่งมีชีวิตหรือเมแทบอลิซึม (Metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ (Level of undesirable substances)

          (3) ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีวัตถุ (1) หรือ (2) เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร และอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
ดังนั้น ขอบเขตของอาหารใหม่ คือ อาหารหรือวัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ต้องแสดงฉลากและอาหารทั่วไป ที่เข้าข่ายตามนิยามอาหารใหม่ข้างต้น ยกเว้น วัตถุเจือปนอาหารและอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งมี รายละเอียดของการประเมินความปลอดภัยอาหารที่แตกต่างกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม


          งานที่ให้บริการทางวิชาการ

          1) การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

          ศึกษาเอกสารตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องอาหารใหม่

          2) การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (สารเคมี)

          3) คอร์สอบรมสำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3


ข้อมูลการให้บริการและแบบฟอร์มใบขอรับบริการทางวิชาการ

  1. การประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร (สารเคมี)

ระบบการชำระเงินค่าบริการทางวิชาการ


          • ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเข้าบัญชี “มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ” เลขที่ 316-400266-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา

          • ชำระเช็ค (เช็คของหน่วยงาน) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ”


        ** หมายเหตุ ชำระเป็นเช็ค รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จและจัดส่งเอกสารมายังศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


          ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สอบถามติดต่อ โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 119 โทรสาร 0-2889-3673
E-mail : tracthailand@gmail.com


            เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

            ตั้งแต่เวลา 09:30 – 11.30 น. และ 13.00 - 16:30 น.


         ผู้ต้องการยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทรศัพท์นัดหมาย 0-2800-2380 ต่อ 119 ตามวันและเวลาด้านบน


         *** กรณีไม่สามารถมาตามนัดได้โปรดติดต่อเลื่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ***ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 119 โทรสาร 0-2889-3673 E-mail : tracthailand@gmail.com