สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


วิดีโอแนะนำสถาบัน วิดีโอแนะนำสถาบัน

อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ

 

   สถาบันโภชนาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาหาร และโภชนาการของชาติ ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความชำนาญ ในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านอาหารและโภชนาการ


    นับตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งปัจจุบัน สถาบันโภชนาการ ได้ดำเนินการในด้านงานวิจัย ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับชุมชน และจัดให้มีการเรียนการสอน และการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ อีกทั้งยังให้บริการทางด้านเทคนิค โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ สถาบันจะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อส่งเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า และเผื่อแผ่ความรู้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย


พันธกิจ

  1. การดำเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการประยุกต์ความรู้ที่ตอบสนองต่อสังคมและเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
  2. การสร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน
  3. การให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการแก่ชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน โดยคำนึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
  4. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ

 

ภาพประกอบภาพประกอบ ภาพประกอบ


ปรัชญา

  
  ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ด้านอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

 


ปณิธาน

  
  มุ่งสร้างงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 


วิสัยทัศน์

  
  เป็นสถาบันวิจัยด้านอาหารและโภชนาการชั้นนำในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2573

 


พันธกิจ (Missions)

  1. สร้างผลงานวิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ ที่ส่งเสริมความมั่นคงของระบบอาหาร และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ
  2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลด้านอาหารและโภชนการที่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  3. ให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีพื้นฐานจากประสบการณ์การวิจัย เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ


ความเป็นเลิศของสถาบันฯ


    ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของสถาบัน ได้แก่ การมีบทบาท ในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชาติ โดยมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายด้านอาหาร และโภชนาการของชาติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการอาหารและโภชนาการ ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศูนย์ประสานด้านโภชนาการชุมชนและความปลอดภัยของอาหารขององค์การอนามัยโลก และจัดให้เป็นหน่วยงาน ที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีเพียง 16 แห่งในโลก การดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหา ทุพโภชนาการ ของประเทศลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทำให้การดำเนินงานของสถาบันเปลี่ยนแปลง จากการมุ่งเน้นเพื่อเจาะจงแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ เป็นการศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิต

    จากการทำงานในด้านอาหารและโภชนาการ ทำให้เกิดความร่วมมือ อย่างเหนียวแน่นของกลุ่มนักวิชาการ ที่มีความชำนาญทางด้านเกษตร มานุษยวิทยา ชีวเคมี ชีวเคมีทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางอาหาร การเผยแพร่สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์ โภชนาการทางชุมชน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์ การวางแผนทางด้านอาหารและโภชนาการ โภชนาการระดับนานาชาติ จุลชีววิทยา สรีรวิทยา สาธารณสุขชุมชน การพัฒนาชนบท วิทยาศาสตร์การกีฬา และพิษวิทยา

ภาพประกอบ

 

รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประจำปีงบประมาณ 2559 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประจำปีงบประมาณ 2558 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานประจำปีงบประมาณ 2557 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานประจำปีงบประมาณ 2555 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานประจำปีงบประมาณ 2554 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานประจำปีงบประมาณ 2553 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานประจำปีงบประมาณ 2551 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รายงานประจำปีงบประมาณ 2555 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

สรุปผลงาน 30 ปี สถาบันโภชนาการ สรุปผลงาน 30 ปี สถาบันโภชนาการ