แผนภูมิองค์กร

 

 

ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
chalat.san@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ

 
รองผู้อำนวยการ
   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
aikkarach.ket@mahidol.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม