แผนภูมิองค์กร

 

 

ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ratchanee.kon@mahidol.ac.th

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวริญ เจริญศิริ
rin.cha@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
kitti.sra@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
aikkarach.ket@mahidol.ac.th

   
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
chaowanee.chu@mahidol.ac.th


อาจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th