แผนภูมิองค์กร

 

 

ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ratchanee.kon@mahidol.ac.th

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม