แผนภูมิองค์กร

 

 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
M.D. D.Sc. (Medicine)
aree@thainhf.org


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
M.D. D.Sc. (Medicine)
suttilak.sam@mahidol.ac.th


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
M.D. D.Sc. (Nutrition)
Kraisid.tontisirin@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
Ph.D. (Pharm. Chem.)
songsak.sri@mahidol.ac.th


รองศาสตราจารย์ ธรา วิริยะพานิช
M.Sc. (Nutrition)
thara.vir@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร
Ph.D. (Food Technology)
prapasri.puw@mahidol.ac.th