แผนภูมิองค์กร

 

รายชื่อคณะกรรมการประจำสถาบันโภชนาการ
ชุดที่มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖
     
๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
(ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ)

ประธานกรรมการ
๒.
นางสาวริญ เจริญศิริ
(รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน)
กรรมการ
๓.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์)
กรรมการ
๔.
รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการ
๕.
รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
{(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ }
กรรมการ
๖.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยาศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ )
กรรมการ

กรรมการ
๗.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
{(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)}
กรรมการ
๘.
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
{(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)}
กรรมการ
๙.
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๑๐.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๑๑.
อาจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๑๒.
อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๑๓.
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
๑๔.
นายเกรียงไกร วาสนจิตต์
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
๑๕.
นายอำนาจ สมใจ
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
กรรมการ
๑๖.
นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์
กรรมการโดยการเลือกตั้งจากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
กรรมการ
๑๗.
นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
เลขานุการโดยการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำสถาบันโภชนาการ
เลขานุการ