บุคลากร

กลุ่มวิชาอาหาร

สายวิชาการ

ศาสตราจารย์

 1. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต, Ph.D. (Food Science)
  Email : visith.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์

 1. รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์, Ph.D. (Analytical Chemistry)
  Email : kunchit.jud@mahidol.ac.th
 2. รศ.ดร.พรรัตน์  สินชัยพานิช, Ph.D. (Food Technology)
  Email : pornrat.sin@mahidol.ac.th
 3. รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, Ph.D. (Food Science and Technology)
  Email : ratchanee.kon@mahidol.ac.th
 4. รศ.ดร.ศิริพร  ตันติโพธิ์พิพัฒน์, Ph.D. (Nutrition)
  Email : siriporn.tun@mahidol.ac.th
 5. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, Ph.D. (Pharmaceutical Science)
  Email : aikkarach.ket@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 1. ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี่, Ph.D. (Nutrition)
  Email : chaniphun.but@mahidol.ac.th
 2. ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม, Ph.D. (Food Technology)
  Email : nattira.onn@mahidol.ac.th
 3. ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม, Ph.D. (Biomedical Sciences)
  Email : dunyaporn.tra@mahidol.ac.th
 4. ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ, Ph.D. (Food Science)
  Email : nattapol.tng@mahidol.ac.th
 5. ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี, Ph.D. (Toxicology)
  Email : pharrunrat.tan@mahidol.ac.th
 6. ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์, Ph.D. (Biological Science)
  Email : wenika.ben@mahidol.ac.th
 7. ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์, Ph.D. (Animal & Food Sciences)
  Email : sitima.jit@mahidol.ac.th
 8. ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์, Ph.D. (Food Science and Technology)
  Email : warangkana.sri@mahidol.ac.th

อาจารย์

 1. ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, Ph.D. (Genetic Toxicology)
  Email : piya.tem@mahidol.ac.th
 2. ดร.ภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก, Ph.D. (Food Science)
  Email : pamarin.wai@mahidol.ac.th
 3. ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์, Ph.D. (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
  Email : monruedee.suk@mahidol.ac.th
 4. ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ , Ph.D. (Food microbiology)
  Email : varongsiri.kem@mahidol.ac.th
 5. ดร.วีรยา การพานิช, Ph.D. (Nutrition and Food Science)
  Email : weeraya.kar@mahidol.ac.th

นักวิจัย

 1. นฤมล ปิ่นประไพ, M.Sc. (Biotechnology)
  Email : naruemol.set@mahidol.ac.th
 2. ดร.นันทวัฒน์ มนตร์บุญพิทักษ์, Ph.D. (Phytopharmaceutical Sciences)
  Email : nuntawat.mon@mahidol.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 1. Miss CHRISTINE, Ph.D. (Biotechnology)
  Email : christine.1@mahidol.ac.th

สายสนับสนุน

นักปฏิบัติการวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย

 1. เกมิกา แพรงาม, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
  Email : kemika.pra@mahidol.ac.th
 2. จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
  Email : jakkit.sak@mahidol.ac.th
 3. จันทิมา โพธิ , M.Sc. (Food and Nutrition for Deverlopment)
  Email : juntima.pho@mahidol.ac.th
 4. ชฎามาศ พรหมคำ, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
  Email : chadamas.pro@mahidol.ac.th
 5. ชวัลพัชร เมืองน้อย, Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
  Email : chawanphat.mua@mahidol.ac.th
 6. นภัสสร เพียสุระ, M.Sc. (Postharvest Technology)
  Email : napassorn.pea@mahidol.ac.th
 7. ภรัณยา ธิยะใจ, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
  Email : parunya.thy@mahidol.ac.th
 8. วรวีร์ อินทชาติ, M.Sc. (Toxicology and Nutrition for Food Safety)
  Email : woorawee.int@mahidol.ac.th
 9. ริญ เจริญศิริ, M.Sc. (Nutrition and Dietetics)
  Email : rin.cha@mahidol.ac.th
 10. อมรรัตน์ เอื้อสลุง, M.Sc. (Environmental Sciece)
  Email : amornrat.aur@mahidol.ac.th
 11. อนันทิตา แสงสุริยวงษ์, M.S. (Fishery Products)
  Email : anantita.san@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

 1. บังอร เสาวงจันทร์
  Email : bangon.sao@mahidol.ac.th
 2. ปิยนุช วิเศษชาติ
  Email : piyanuch.vis@mahidol.ac.th
 3. รุ่งรัตน์  แจ่มจันทร์
  Email : rungrat.cha@mahidol.ac.th
 4. ศศพินทุ์ ดิษนิล
  Email : sasapin.dis@mahidol.ac.th
 5. อรวรรณ เกตวัลห์
  Email : aurawan.kri@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

 1. เฉลียว ตันแก้ว
  Email : chaliew.tan@mahidol.ac.th
 2. ชุติกาญจน์ แสนมนตรี
  Email : chutikarn.san@mahidol.ac.th
 3. สมชาย ฝีปากเพราะ
  Email : somchai.fee@mahidol.ac.th
 4. สมศักดิ์ เมฆเกลื่อน
  Email : somsak.mel@mahidol.ac.th
 5. สมหมาย สินลือนาม
  Email : sommai.sin@mahidol.ac.th