บุคลากรกลุ่มวิชาโภชนาการ

สายวิชาการ

รองศาสตราจารย์

 1. รศ.ดร.วันทนีย์  เกรียงสินยศ, Ph.D. (Nutritional Sciences)
  Email : wantanee.krieng@mahidol.ac.th
 2. รศ.ดร.เอมอร  อุดมเกษมาลี, Ph.D. (Nutritional Biochemistry and Metabolism)
  Email : emorn.udo@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 1. ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์, Ph.D. (Health Studies and Gerontology)
  Email : kitti.sra@mahidol.ac.th
 2. ผศ.ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ , Ph.D. (Tropical Medicine)
  Email : chaowanee.chu@mahidol.ac.th
 3. ผศ.ดร.ทิพวัลย์  พงษ์เจริญ, Ph.D. (Nutrition and Health Sciences)
  Email : tippawan.pon@mahidol.ac.th
 4. ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ , Ph.D. (Biochemistry)
  Email : uthaiwan.sut@mahidol.ac.th

อาจารย์

 1. ดร.เพ็ญภพ พันธุ์เสือ, Ph.D.(Health Research and Management)
  Email : phenphop.pha@mahidol.ac.th
 2. ดร.ยุราพร สหัสกุล, Ph.D. (Applied Bioscience)
  Email : yuraporn.sah@mahidol.ac.th
 3. ดร.วราภรณ์ มลิลาศ, Ph.D. (Cogno-Mechatronics Engineering)
  Email : waraporn.mas@mahidol.ac.th

นักวิจัย

 1. ดร.ปัทมาภรณ์ จุมปา, Ph.D. (Biochemistry)
  Email : pattamaporn.joo@mahidol.ac.th
 2. ดร.สืบพงษ์  กอวชิรพันธ์, Ph.D. (Human Nutrition)
  Email : sueppong.gow@mahidol.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 1. Dr.Nilesh Prakash Nirmal, Ph.D. (Food Science and Technology)
  Email : nilesh.nir@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์

 1. ฐนิต วินิจจะกูล, M.Sc. (Nutrition and Integrative Physiology)
  Email : thanit.vin@mahidol.ac.th
 2. ปรารถนา ตปนีย์, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
  Email : pradtana.tap@mahidol.ac.th
 3. ปิยนิตย์ ชูรักษ์, M.Sc. (Nutrition)
  Email : piyanit.chu@mahidol.ac.th
 4. ลักษณ์กมล ปราบกรี, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
  Email : lukkamol.pra@mahidol.ac.th
 5. สญามล เสนาพรม, M.Sc. (Nutrition)
  Email : sayamon.sen@mahidol.ac.th

สายสนับสนุน

นักปฏิบัติการวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย

 1. กัญญ์กุลณัช นิมมานนันทน์, M.Sc. (Nutrition)
  Email : kankunlanat.nim@mahidol.ac.th
 2. ณัฐพัชร์ ทองคำ, M.Ed. (Educational Technology)
  Email : nattapach.tho@mahidol.ac.th
 3. ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์, M.Sc. (Food Technology)
  Email : nuttarat.sri@mahidol.ac.th
 4. นวรัตน์ ว่องไวเมธี, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
  Email : nawarat.von@mahidol.ac.th
 5. ประภา  คงปัญญา, M.A. (Population and Social Research)
  Email : prapa.kon@mahidol.ac.th
 6. ปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร, M.Sc. (Nutrition and Dietetics)
  Email : panrawee.pra@mahidol.ac.th
 7. ปิยณัฐ ศรีดอนไผ่, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
  Email : piyanut.sri@mahidol.ac.th
 8. บุปผาชาติ โพธิ์ทิพย์, M.Sc. (Physiology)
  Email : bubphachat.pot@mahidol.ac.th
 9. พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ , M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
  Email : pimnapanut.sri@mahidol.ac.th
 10. พรพรรณ สุขบุญ, M.Sc. (Nutrition)
  Email : pornpan.suk@mahidol.ac.th
 11. พรรณี พรประชานุวัฒน์, M.Sc. (Food Technology)
  Email : punnee.pon@mahidol.ac.th
 12. วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, M.Sc. (Biostatistics)
  Email : wanphen.wim@mahidol.ac.th
 13. วีรชาติ  ศรีจันทร์, M.Sc. (Sports Science)
  Email : weerachat.sri@mahidol.ac.th
 14. สินี  โชติบริบูรณ์, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
  Email : sinee.cho@mahidol.ac.th
 15. อชิรญา  คำจันทร์ศุภสิน, Ph.D. (Medical Sciences) Candidate
  Email : achiraya.kam@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

 1. กันตนิจญ์ ชำมริ
  Email : kantanit.cha@mahidol.ac.th
 2. การะเกด ทองดอนโพธิ์
  Email : karaked.ton@mahidol.ac.th
 3. จรณะ ทรัพย์สุวรรณ
  Email : charana.sap@mahidol.ac.th
 4. ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล
  Email : chayanit.wan@mahidol.ac.th
 5. ธนิสร รัตนยัง
  Email : thanisorn.rat@mahidol.ac.th
 6. วรากร คชไกร
  Email : waragon.kho@mahidol.ac.th
 7. สมโชค  คุณสนอง
  Email : somchoke.khu@mahidol.ac.th
 8. อาริสา กีรติจำเริญ
  Email : arisa.kee@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

 1. เฉลา คงพูลสิน
  Email : chalaow.kog@mahidol.ac.th
 2. ณัฐชนก กอนวการ
  Email : natchanok.kon@mahidol.ac.th