บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

 1. ดำรงค์ กลิ่นบัว
  Email : domrong.lkn@mahidol.ac.th
 2. ปริศนา ชาวกงจักร์
  Email : prissana.cha@mahidol.ac.th
 3. เพชรา เทพลิบ
  Email : petchara.the@mahidol.ac.th
 4. มะลิวรรณ ธารีสุวรรณ
  Email : maliwan.tha@mahidol.ac.th
 5. ฤทัย สันทัดวัฒนา
  Email : rutai.san@mahidol.ac.th
 6. ศาสนพงษ์ คงโสม
  Email : sartsanapong.kon@mahidol.ac.th
 7. สุนีย์ ทันพิสิทธิ์
  Email : sunee.thn@mahidol.ac.th
 8. สุดารัตน์ เชื้อพรหม
  Email : sudarat.cha@mahidol.ac.th
 9. อุไรวรรณ แจ้งกลิ่น
  Email : uraiwan.chn@mahidol.ac.th