บุคลากรสายสนับสนุน

งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่

 1. กฤษณะ ศักดิ์ดี
  Email : klitsana.sak@mahidol.ac.th
 2. กัลยา สมฤทธิ์
  Email : kullaya.som@mahidol.ac.th
 3. ไกรศรี มีป้อม
  Email : kraisri.mee@mahidol.ac.th
 4. จรินทร์ จาดชนบท
  Email : jarin.chd@mahidol.ac.th
 5. ชัยรัตน์ ศรีนวลมาก
  Email : chairat.sri@mahidol.ac.th
 6. ธเนศพล รักคำ
  Email : tanespol.rug@mahidol.ac.th
 7. นิคม พินทอง
  Email : nikom.pin@mahidol.ac.th
 8. บรรจง ตรีวิสูตร
  Email : banjong.tre@mahidol.ac.th
 9. พงษ์ศักดิ์ วงษ์คำหาญ
  Email : pongsak.won@mahidol.ac.th
 10. วิโรจน์ สันตยานนท์
  Email : wiroj.san@mahidol.ac.th
 11. วีระพล แจ่มจันทร์
  Email : verapon.chm@mahidol.ac.th
 12. สยาม เผือกศรี
  Email : sayam.phu@mahidol.ac.th
 13. สามารถ รอดหวัง
  Email : samart.rod@mahidol.ac.th
 14. สำราญ แก้วกัลยา
  Email : sumran.kea@mahidol.ac.th
 15. สุนทร ชินบุตร
  Email : soontorn.chi@mahidol.ac.th
 16. ห่วง คงประศุกร์
  Email : huang.kon@mahidol.ac.th