บุคลากรสายสนับสนุน

งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

 1. กัลยา ศรีจันทร์
  Email : kullaya.sri@mahidol.ac.th
 2. กัลยรัชต์ คงอยู่
  Email : kanrayarat.kon@mahidol.ac.th
 3. ชลธร เหมทานนท์
  Email : choladhorn.hem@mahidol.ac.th
 4. ไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์
  Email : paiwan.dee@mahidol.ac.th
 5. ภัสพร บุญศิริ
  Email : patsaporn.bun@mahidol.ac.th
 6. อิษยา วิธูบรรเจิด
  Email : isaya.aun@mahidol.ac.th
 7. อำนาจ สมใจ
  Email : amnat.som@mahidol.ac.th