บุคลากรสายสนับสนุน

งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย

 1. ณิชาภา กรศักยา
  Email : nichapha.kor@mahidol.ac.th
 2. นิภาพรรณ ศรแก้ว
  Email : nipaphan.sor@mahidol.ac.th
 3. นันทัชพร คงอำนาจ
  Email : nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th
 4. รพีพรรณ ธรรมจง
  Email : rapeepan.dha@mahidol.ac.th
 5. ศันสนีย์ มะลิอ่อง
  Email : sunsanee.mal@mahidol.ac.th