บุคลากร

ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ

สายวิชาการ

อาจารย์

 1. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา, Ph.D. (Food Biotechnology)
  Email : chalat.san@mahidol.ac.th
 2. ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์, Ph.D.(Biotechnology)
  Email : thunnalin.win@mahidol.ac.th

สายสนับสนุน

นักปฏิบัติการวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจัย

 1. ศศิอำไพ พฤฒิพรธานี, M.Sc. (Nutrition)
  Email : sasiumphai.pur@mahidol.ac.th
 2. น้ำผึ้ง รุ่งเรือง, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
  Email : numphung.run@mahidol.ac.th
 3. นิรมล ม่วงประชา
  Email : niramol.mua@mahidol.ac.th