การรับเข้าศึกษา


            ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มในใบสมัคร และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ :
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (662) 441-9129
E-mail: deangr@mahidol.ac.th

website : www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/index_th.php

            สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
International and Public Relations, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
25/25 Graduate Studies Building, Salaya, Phuttamonthon District, Nakhon Pathom
73170 Thailand
Tel. (662) 441-4125 ext. 219, 220
Fax. (662) 441-4188
E-mail: deangr@mahidol.ac.th

            ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
หลักฐานการสมัครที่ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร ได้แก่

  • รูปถ่าย 2 ใบ (แนบกับใบสมัคร)
  • เอกสารรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด หากเอกสารรับรองผลการศึกษาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีใบรับรองแนบไปด้วย
  • รายงานผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

            ปริญญาโท

            - IEFTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ

            - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 54 คะแนนขึ้นไป หรือ

            - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 480 คะแนนขึ้นไป หรือ

            - MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 60 คะแนนขึ้นไป


            ปริญญาเอก

            - IEFTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ

            - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

            - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222-See more at: http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-requirement.php#sthash.pbCsCDi8.dpufการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอกของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาโภชนศาสตร์


ทั้งนี้นักศึกษาสามามารถติดต่อประธานหลักสูตรหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตรของหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา


  • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย)

  • สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ (ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ)

  • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ)

  • หน่วยบริหารการศึกษา

  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล