หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาโท สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
Master of Science Program in Food and Nutrition for Development

ประเภทหลักสูตร
: นานาชาติ
ระดับ
: ปริญญาโท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
 
: วท.ม.(อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Food and Nutrition for Development)
 
: M.Sc. (Food and Nutrition for Development)

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถดังนี้;

  กลุ่มวิชาประยุกต์วิชาการอาหารเพื่อโภชนาการ (Applied Food Knowledge to Nutrition)
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการได้
  • ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการบริโภค และมีคุณค่าทางโภชนาการ
  กลุ่มวิชาโภชนาการประยุกต์เพื่อการพัฒนา (Applied Nutrition for Development)
  • วางแผน กำหนดกลยุทธ กลวิธีเพื่อดำเนินโครงการโภชนาการชุมชนได้
  • บริหาร และจัดการโครงการโภชนาการชุมชนได้
  • ติดตามและประเมินผลโครงการโภชนาการชุมชนได้
  กลุ่มวิชาโภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด (Nutrition and Dietetics)
  • นำความรู้ทางโภชนาการไปใช้อย่างเป็นระบบในการจัดการด้านอาหาร เพื่อป้องกันและรักษารคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
  • บริหารจัดการการให้บริการอาหารในหน่วยงานโรงพยาบาล และสถานบำบัดต่าง ๆได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาหารหรือโภชนาการอย่างน้อย 1 ปี
 2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี โดยตัดสินจากผลของ TOEFL Test ไม่ต่ำกว่า 500 หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษจากกรมวิเทศสหการ หรือสอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 4. เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
- หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
11 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

NUFN 591
2(2-0)
Nutrition physiology
NUFN 592
2(1-2)
Quantitative techniques in food and nutrition
NUFN 593
2(2-0)
Principles of nutrition biochemistry
NUFN 594
2(2-0)
Principles of nutrition assessment
NUFN 622
3(3-2)
Principles of Food Science and Technology I
NUFN 623
3(2-2)
Principles of Food Science and Technology II

หมวดวิชาแกน

NUFN 601
3(3-0)
Perspectives in Human Nutrition
NUFN 603
2(2-0)
Food and Nutrition Problems
NUFN 604
1(1-0)
Seminar in Applied Food and Nutrition
NUFN 605
2(0-4)
Special Topics in Food and Nutrition
NUFN 606
3(3-0)
Research Methodology in Food and Nutrition I
NUFN 698
12(0-48)
Thesis

หมวดวิชาบังคับเลือก


 • กลุ่มวิชาประยุกต์วิชาการอาหารเพื่อโภชนาการ
  (Applied Food Knowledge to Nutrition Program)
 • NUFN 611
  3(3-0)
  Food and Nutrition Toxicology I
  NUFN 612
  2(2-0)
  Formulation of Nutritious Foods
  NUFN 613
  3(1-4)
  NUtritional Evaluation of Foods
  NUFN 614
  3(3-0)
  Food Processing and Nutrition
  NUFN 615
  1(1-0)
  Research Seminar in Applied Food Sciences and Technology

 • กลุ่มวิชาโภชนาการประยุกต์เพื่อการพัฒนา
  (Applied Nutrition for Development Program)
 • NUFN 607
  2(2-0)
  Research Methodology in Food and Nutrition II
  NUFN 608
  2(1-2)
  Field Study of Nutritional Problems
  NUFN 609
  3(2-2)
  NUtritional Assessment Approaches for Populations
  NUFN 610
  1(1-0)
  Research Seminar in Applied Nutrition
  NUFN 632
  2(2-0)
  Food and Nutrition Program Planning and Management
  NUFN 634
  2(2-0)
  Communication for Behavioral Modification

 • กลุ่มวิชาโภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด
  (Nutrition and Dietetics)
 • NUFN 624
  3(2-2)
  Food Service System Management
  NUFN 651
  3(3-0)
  Principles of nutrition and dietetics
  NUFN 652
  2(1-2)
  Nutrition education and diet counseling
  NUFN 653
  1(1-0)
  Research seminar in nutrition and dietetics
  NUFN 654
  3(3-0)
  Clinical dietetics

  หมวดวิชาเลือก

  NUFN 616
  2(1-2)
  Appropriate Technology for Food Processing
  NUFN 617
  2(1-2)
  Quality Control in the Food Industry
  NUFN 618
  2(2-0)
  Food Composition Data System
  NUFN 619
  2(2-0)
  Food and Nutrition Toxicology II
  NUFN 620
  2(2-0)
  Consumer and Food Protection
  NUFN 621
  2(1-2)
  Computer Application in Food and Nutrition
  NUFN 625
  2(0-4)
  Practice in Food Service System Management
  NUFN 626
  2(2-0)
  Food and nutrition update
  NUFN 629
  2(1-2)
  Appropriate technology for fermented foods
  NUFN 630
  2(2-0)
  Cell culture techniques for nutritional studies
  NUFN 631
  2(1-2)
  Advanced techniques for carbohydrate analysis
  NUFN 633
  2(1-2)
  Update in vitamin analysis
  NUFN 635
  2(1-2)
  Update in mineral analysis
  NUFN 636
  2(2-0)
  Nutrition Epidemiology
  NUFN 637
  1(1-0)
  Nutritional Surveillance
  NUFN 639
  2(2-0)
  Nutrition and Physical Fitness
  NUFN 640
  2(2-0)
  Nutrition and Function
  NUFN 642
  2(1-2)
  Advance in Analysis of Fats and Oils in Food and Food Products
  NUFN 643
  1(0-2)
  Field trip visit of food and nutrition activities
  NUFN 644
  2(2-0)
  Nutrition and social transition
  NUFN 645
  2(1-2)
  Critical Reading and Scientific Writing in Food and Nutrition
  NUFN 646
  2(2-0)
  Nutrition During the Reproductive Age
  NUFN 647
  2(2-0)
  Infant and Young Child Nutrition
  NUFN 648
  1(0-2)
  Anthropometric Assessment
  NUFN 649
  1(0-2)
  Dietary Assessment Methodology
  NUFN 650
  1(0-2)
  Biochemical Assessment in Nutrition
  NUFN 655
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for pregnancy, infancy and childhood
  NUFN 656
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for the elderlyPrerequisite : NUFN 654
  NUFN 657
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for patients with diabetes and weight management
  NUFN 658
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for patients with hyperlipidemia and cardiovascular disease
  NUFN 659
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for patients with renal diseasePrerequisite : NUFN 654
  NUFN 660
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for patients with gastrointestinal problems and liver disease
  NUFN 661
  2(0-4)
  Practice in clinical nutrition and dietetics for cancer patients
  NUFN 662
  2(2-0)
  Qualitative research methods in food and nutrition
  NUNU 604
   
  Nutrient and Toxicant Interaction; a required course for Doctor of Philosophy Program in Nutrition