หลักสูตรการศึกษา


            เป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งของสถาบันโภชนาการ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต ของมนุษย์ ด้วยการให้การศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ สนับสนุนการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการยกระดับ มาตรฐานของบุคลากร ทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยเฉพาะบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข และองค์ความรู้ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ ดังกล่าว สถาบันฯ ได้ให้การศึกษา และการฝึกอบรมทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของรัฐบาล องค์กรพัฒนาระดับนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ เพราะสถาบันฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาภาวะโภชนาการ ในระดับชาติ ชุมชน ครัวเรือน และบุคคล


หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันโภชนาการ

ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร์
   (โครงการร่วมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )
ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์
   (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร