หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ
Master of Science Program in Food Science for Nutrition (International Program)ประเภทหลักสูตร
: นานาชาติ
ระดับ
: ปริญญาโท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ)
 
: วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Food Science for Nutrition)
 
: M.Sc. (Food Science for Nutrition)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมดังนี้

  1. ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยอาหารระดับชาติและนานาชาติ
  3. สามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาโภชนาการ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อาหาร
  4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำเสนอผลการศึกษา และผลการวิจัย
  6. ค้นคว้า เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี และชีวเคมีหรือสรีรวิทยา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
38 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

NUFN 663
2(2-0-4)

หมวดวิชาบังคับ

NUFN 602
1(0-2-1)
NUFN 664
3(3-0-6)
NUFN 665
2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือก


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒

 

 

 สภอภ ๖๖๔ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ

๓(๓-๐-๖)

 สภอภ ๖๐๒ การประเมินคุณภาพของอาหาร

๑(๐-๒-๒) 

 สภอภ ๖๖๕ อาหารและโภชนาการทันยุค

๒(๒-๐-๔)

 สภอภ ๖๖๖ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การ
 อาหารเพื่อโภชนาการ ๑

๑(๑-๐-๒)

 สภอภ ๖๖๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
 วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ

๒(๒-๐-๔)

 สภอภ ๖๖๘ การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อ
 โภชนาการและอาหารฟังก์ชัน

๒(๒-๐-๔)

 สภอภ ๖๗๐ การแปรรูปอาหารและคุณภาพ
 ด้านโภชนาการ

๓(๓-๐-๖)

 สภอภ ๖๖๙ การประเมินคุณค่าทาง
 โภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร

๒(๒-๐-๔)

 สภอภ ๖๗๒ ระบบคุณภาพสำหรับ
 อุตสาหกรรมอาหาร

๒(๒-๐-๔)

 สภอภ ๖๔๓ ทัศนศึกษากิจกรรมทาง
 อาหารและโภชนาการ

๑(๐-๒-๑)

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๒ หน่วยกิต

รวม  ๑๐  หน่วยกิต

รวม  ๑๑  หน่วยกิต

 สภอภ ๖๗๑ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
 เพื่อโภชนาการ ๒

๑(๑-๐-๒)

 สภอภ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๖(๐-๒๔-๐)

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๒ หน่วยกิต

 สภอภ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๖(๐-๒๔-๐)

รวม   ๙   หน่วยกิต

รวม  ๖  หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

NUFN 698
12(0-48-0)