หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Nutrition and Dietetics

ประเภทหลักสูตร
: ปกติ
ระดับ
: ปริญญาโท

            มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านโภชนาการ การกำหนดอาหาร และบริหารจัดการการให้บริการอาหาร สามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
 
: วท.ม.(โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Nutrition and Dietetics)
 
: M.Sc. (Nutrition and Dietetics)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมี ความรู้ ความสามารถ ดังนี้ี้

  1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
  2. ประเมิน วางแผน และจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. ค้นคว้า เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัย รวมถึงนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักโภชนาการ นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการ อาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
  2. นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหารโรงพยาบาล
  3. ที่ปรึกษาทางโภชนาการในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
  4. อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอาหารและโภชนาการ หรืออาหารเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการอาหาร หรือสาขาใกล้เคียงจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
  4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต


หมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

NUND 602
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

NUND 611
2(2-0-4)
NUND 612
2(2-0-4)
NUND 613
3(3-0-6)

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒

 

 

 สภกอ ๖๐๑ จริยธรรมและวิชาชีพนักกำหนดอาหาร

๑(๑-๐-๒)

 สภกอ ๖๐๔ การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมการบริโภค

๓(๓-๐-๖)

   สภกอ ๖๐๒ การประเมินภาวะโภชนาการขั้นสูง

๓(๒-๒-๕)

 สภกอ ๖๐๕ โภชนบำบัดทางการแพทย์และ
 การจัดการด้านอาหาร
 

๔(๓-๒-๗)

 

 สภกอ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและ
 การกำหนดอาหาร

๓(๓-๐-๖)

 สภกอ ๖๐๗ สัมมนาทางโภชนาการและการ
 กำหนดอาหาร ๒

๑(๑-๐-๒)

   สภกอ ๖๐๖ สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนด
 อาหาร  ๑

๑(๑-๐-๒)

   
   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๒ หน่วยกิต

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
 

๒ หน่วยกิต

 

รวมไม่น้อยกว่า   ๑๐    หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า   ๑๐    หน่วยกิต

 สภกอ ๖๐๘ ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนด
 อาหารในกลุ่มอาการเมตาบอลิก

๒(๐-๔-๒)

 

 

 สภกอ ๖๐๙ ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนด
 อาหารในการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารและ
 ทางหลอดเลือดดำ

๒(๐-๔-๒)

 สภกอ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๖(๐-๒๔-๐)

 สภกอ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๖(๐-๒๔-๐)

รวมไม่น้อยกว่า   ๑๐    หน่วยกิต

รวม  ๖  หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

NUND 698
12(0-36-0)