หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Nutrition

ประเภทหลักสูตร
: ปกติ
ระดับ
: ปริญญาเอก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์)
 
: ปร.ด. (โภชนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
: Doctoral of Philosophy (Nutrition)
 
: Ph.D. (Nutrition)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรอบรู้ด้านโภชนศาสตร์อย่างลึกซึ้งสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการทำวิจัยการบริการด้านโภชนศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและทางอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

 1. ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณ คำนึงถึงเหตุผล และหลักความถูกต้อง
 2. มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในศาสตร์ด้านโภชนาการ สามารถนำองค์ความรู้และผลการวิจัยทางโภชนาการและสาขาที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน การสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. มีความรับผิดชอบและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทผู้นำ และผู้ร่วมงาน
 4. ใช้การวิเคราะห์ทางตัวเลขในการคัดกรองข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านโภชนาการและสาธารณสุข
 5. สามารถสื่อสารความรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิจัย หรือนักวิชาการ ในโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือสถาบันวิจัย
 2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวงสาธารณสุข
 3. ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
 4. นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สามารถดำเนินการได้ โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 ดังนี้

 

1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
79 หน่วยกิต

2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ

หมวดวิชาบังคับ
16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
58 หน่วยกิต

3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์

หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร


หมวดวิชาบังคับ

    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (24 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)     

NUNU 605
4(4-0-8)
NUNU 606
2(2-0-4)
RANU 601
4(4-0-8)
RANU 603
2(2-0-4)
RANU 604
2(1-2-3)
RANU 608
4(2-4-6)
RANU 612
1(1-0-2)

    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ (16 หน่วยกิต)

NUNU 605
4(4-0-8)
NUNU 606
2(2-0-4)
RANU 601
4(4-0-8)
RANU 608
4(2-4-6)


    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

NUNU 605
4(4-0-8)
NUNU 606
2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือก

    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (7 หน่วยกิต)

    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ และสาขาโภชนศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

NUNU 609
2(1-2-3)
NUNU 622
3(3-0-6)

     นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร


แผนการศึกษา

๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒

 

 

 รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ

๔ (๔-๐-๘)

 รมภศ ๖๐๔ การสื่อสารโภชนาการ

๒ (๑-๒-๓)

 รมภศ ๖๐๓ ชีวสถิติในโภชนาการ

๒ (๒-๐-๔)

 รมภศ ๖๐๙ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง                  โภชนาการ

๓ (๒-๒-๕)

 รมภศ ๖๐๘ การประเมินทางโภชนาการ

๔ (๒-๔-๖)

 รมภศ ๖๑๑ การศึกษาโดยใช้ปัญหาใน
                 โภชนาการเป็นฐาน

๒ (๒-๐-๔)

 รมภศ ๖๑๒ การอ่านและการคิดอย่างมี                  วิจารณญาณ

๑ (๑-๐-๒)

รวม ๑๐ หน่วยกิต

รวม ๘ หน่วยกิต

 สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง

๔ (๔-๐-๘)

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๒ หน่วยกิต

 

 

 สภภศ ๖๐๖ สัมมนาพิเศษทางโภชนาการ

๒ (๒-๐-๔)

 สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์

๑๒(๐-๔๘-๐)

 

 

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

๕ หน่วยกิต

รวม ๑๑ หน่วยกิต

รวม  ๑๔  หน่วยกิต

 สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์

๑๒(๐-๔๘-๐)

 สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์

๑๒(๐-๔๘-๐)

รวม ๑๒ หน่วยกิต

รวม ๑๒ หน่วยกิต

 สภภศ ๗๙๙ วิทยานิพนธ์

๑๒(๐-๔๘-๐)

 

รวม  ๑๒    หน่วยกิต


๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒

 

 

 รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ

๔ (๔-๐-๘)

 รมภศ ๖๑๑ การศึกษาโดยใช้ปัญหาใน                  โภชนาการเป็นฐาน

๒ (๒-๐-๔)

 รมภศ ๖๐๘ การประเมินทางโภชนาการ

๔ (๒-๔-๖)

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๒ หน่วยกิต

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๔ หน่วยกิต

รวม ๑๐ หน่วยกิต

รวม ๖ หน่วยกิต

 สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง

๔ (๔-๐-๘)

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๙ (๐-๓๖-๐)

 สภภศ ๖๐๖ สัมมนาพิเศษทางโภชนาการ

๒ (๒-๐-๔)

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๙ (๐-๓๖-๐)

รวม  ๑๕ หน่วยกิต

รวม  ๙  หน่วยกิต

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๙ (๐-๓๖-๐)

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์์

๙ (๐-๓๖-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

รวม ๙ หน่วยกิต


๓) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาโภชนศาสตร์

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒

 

 

 สภภศ ๖๐๕ วิทยาศาสตร์โภชนาการขั้นสูง

๔ (๔-๐-๘)

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๓ หน่วยกิต

 สภภศ ๖๐๖ สัมมนาพิเศษทางโภชนาการ

๒ (๒-๐-๔)

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๙ (๐-๓๖-๐)

 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

๓  หน่วยกิต

รวม  ๙  หน่วยกิต

รวม ๑๒ หน่วยกิต

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๗ (๐-๒๘-๐)

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๗ (๐-๒๘-๐)

รวม ๗ หน่วยกิต

รวม ๗ หน่วยกิต

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๗ (๐-๒๘-๐)

 สภภศ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๖ (๐-๒๔-๐)

รวม ๗ หน่วยกิต

รวม ๖ หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

NUNU 699

36/48

(0-144/192-0-0)

NUNU 799
Dissertation

48(0-192-0)