หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร์
Program in Nutrition

ประเภทหลักสูตร
: ปกติ
ระดับ
: ปริญญาเอก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Nutrition


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์)
 
: ปร.ด. (โภชนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy (Nutrition)
 
: Ph.D. (Nutrition)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

    มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านโภชนศาสตร์เชิงลึก มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นอิสระ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการในระดับนานาชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

  1. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติที่ดีในวิชาชีพและในการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. มีความรู้ในระดับแนวหน้าอย่างเชี่ยวชาญในหลักการและทฤษฎีทางโภชนบำบัด โภชนาการชุมชน พิษวิทยาโภชนาการ และโภชนาการเชิงการทดลอง เพื่อนำไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
  3. สามารถริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผลต่อการสร้างองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติใหม่ด้วยตนเอง
  4. เป็นผู้เชี่ยวชาญและผูนํา สามารถให้ความเห็นในวิชาชีพ เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยหรือองค์กร และรับผิดชอบอย่างสำคัญในการขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ รวมทั้งสร้างสรรค์แนวความคิดและ/หรือกระบวนการใหม่ในวิชาชีพ
  5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติได้อย่างถูกต้อง สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ และใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิจัย หรือนักวิชาการ ในโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ สถาบันวิจัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
  2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวงสาธารณสุข
  3. ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

    จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.)