หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์
Master of Science Program in Nutrition

ประเภทหลักสูตร
: ปกติ
ระดับ
: ปริญญาโท

            มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำด้านโภชนศาสตร์ มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถทำการวิจัย ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างเสริมและดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์)
 
: วท.ม.(โภชนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Nutrition)
 
: M.Sc. (Nutrition)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

 1. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
 2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางโภชนาการของประชาชนโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยทางโภชนาการเพื่อสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเลือกระเบียบวิธีวิจัยและสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. แสดงความเป็นผู้นำ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 4. มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนศาสตร์ให้เข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิจัย หรือนักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล
 2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
 3. ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.1 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
  6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ (18 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)     

RANU 601
4(4-0-8)
RANU 603
2(1-2-3)
RANU 604
2(1-2-3)
RANU 608
4(2-4-6)
RANU 609
3(2-2-5)
RANU 611
2(2-0-4)
RANU 612
1(1-0-2)

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • โภชนาการคลินิค (Clinical Nutrition)
 • RANU 613
  2(2-0-4)
  RANU 614
  2(1-2-3)
  RANU 630
  2(1-2-3)


 • โภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี
  (Experimental Nutrition & Biochemistry)
 • RANU 618
  3(1-4-4)
  RANU 624
  2(0-4-2)
  RANU 627
  2(1-2-3)
  RANU 631
  3(3-0-6)
  RANU 634
  2(1-2-3)
  RANU 635
  2(1-2-3)
  RANU 636
  2(0-4-2)


 • พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ (Toxicology in Food and Nutrition)
 • RANU 629
  3(3-0-6)
  RANU 622
  2(2-0-4)
  RANU 623
  2(1-2-3)

  แผนการศึกษา

  ชั้นปีที่

  ภาคการศึกษาที่ ๑

  ภาคการศึกษาที่ ๒

   

   

  รมภศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ

  ๔ (๔-๐-๘)

  รมภศ ๖๐๔ การสื่อสารโภชนาการ

  ๒ (๑-๒-๓)

  รมภศ ๖๐๓ ชีวสถิติในโภชนาการ

  ๒ (๑-๒-๓)

  รมภศ ๖๐๙ วิทยาระเบียบวิธีวิธีวิจัยทาง
                   โภชนาการ

  ๓ (๒-๒-๕)

  รมภศ ๖๐๘ การประเมินทางโภชนาการ

   

  ๔ (๒-๔-๖)

   

  รมภศ ๖๑๑ การศึกษาโดยใช้ปัญหาใน
                   โภชนาการเป็นฐาน

  ๒ (๒-๐-๔)

  รมภศ ๖๑๒ การอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ๑ (๑-๐-๒)

  รวม ๑๐ หน่วยกิต

  รวม ๘ หน่วยกิต

   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

  ๖ หน่วยกิต

   รมภศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

  ๙ (๐-๓๖-๐)

   รมภศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

  ๓ (๐-๑๒-๐)

  รวม ๙  หน่วยกิต

  รวม ๙  หน่วยกิต

  วิทยานิพนธ์

  RANU 698
  12(0-48-0)