หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์
Master of Science Program in Nutrition

ประเภทหลักสูตร
: พิเศษ
ระดับ
: ปริญญาโท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Nutrition


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์)
 
: วท.ม.(โภชนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Nutrition)
 
: M.Sc. (Nutrition)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

    มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และประยุกต์งานด้านโภชนศาสตร์ มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการงานวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

  1. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติที่ดีในวิชาชีพและในการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. มีความรู้ในระดับแนวหน้าด้านโภชนบำบัด โภชนาการชุมชน พิษวิทยาโภชนาการ และโภชนาการเชิงการทดลองการใช้เครื่องมือ ทั้งหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ร่วมกับมีทักษะในการขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
  3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางโภชนาการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง
  4. มีความเป็นผู้นำที่มีทักษะในการแก้ปัญหา แสดงแนวคิดเชิงวิพากษ์ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  5. มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิจัย หรือนักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล
  2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ
    หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
  3. ที่ปรึกษาและหรือผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

    จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 -16.30 น.)