หลักสูตรการศึกษาปริญญาโท สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
Master of Science Program in Toxicology and Nutrition for Food Safety

ประเภทหลักสูตร
: ปกติ
ระดับ
: ปริญญาโท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย)
 
: วท.ม.(พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science (Toxicology and Nutrition for Food Safety)
 
: M.Sc. (Toxicology and Nutrition for Food Safety)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ในหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมอาหาร
 2. นักวิจัยด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความชำนาญด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยโดยบูรณาการความรู้ในสหวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพิษภัยทางอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยอาหารและถ่ายทอดความรู้ตามจรรยาบรรณของหลักวิชานำองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยามาประยุกต์ในการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมดังนี้

 1. ประพฤติ ปฏิบัติตนทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่สำคัญทางพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อออกแบบพัฒนาและดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยของอาหาร
  และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
 3. สืบค้น วิเคราะห์ปัญหา วิจารณ์ เชื่อมโยงความรู้เพื่อประเมินความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเสนอแนวทาง
  แก้ปัญหาอาหารปลอดภัย ตลอดจนประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผลงานวิชาการและการวิจัยทางพิษวิทยาและโภชนาการ
  เพื่ออาหารปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 4. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 5. ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวางแผนวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายผลการวิจัย ตลอดจนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น สื่อสาร และนำเสนอข้อมูลด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม และติดตามข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อความรู้ที่เป็น
  ปัจจุบันหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

Current student’s perspective (in Thai)

การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสอบวิชา ความรู้ด้านพิษวิทยา ชีวเคมี อาหารโภชนาการและสุขภาพ
ข้อสอบอัตนัย เชิงประยุกต์ประกอบด้วย 5 ส่วน จำนวน 27 ข้อ รวม 135 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

      - ส่วนวิเคราะห์ (อ่านบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้ว ระบุวัตถุประสงค์ ตัวแปร ผลการวิจัย)

      - สรีรวิทยาและพยาธิ (การทำงานของร่างกายในการย่อยและดูดซึมสารจากอาหาร / ลักษณะของเซลล์ที่ผิดปกติเป็นอย่างไร)

      - ชีวเคมี (การแบ่งเซลล์, สังเคราะห์สารพันธุกรรม, การทำงานของโปรตีนและเอนไซม์ ที่เกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร)

      - พิษวิทยา (หลักการอาหารปลอดภัย, ระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษในร่างกาย)

      - อาหารและโภชนาการ (สมดุลของปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, มาตรฐานควบคุมคุณภาพการผลิต, คุณสมบัติของอาหารที่เน่าเสียง่ายและไม่เน่าเสียง่าย)