ทุนการศึกษา


       สถาบันโภชนาการ มีทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งทุนดังกล่าวมีทั้งทุนการศึกษา ทุนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นภายในประเทศ ตลอดจนทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุนต่างๆ เหล่านี้เป็นทุนจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน อาทิ โรงงาน/บริษัทที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ งานบริการการศึกษา ชั้น 4 สถาบันโภชนาการ โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 405, 414