ตารางการศึกษา


    ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา ปี 2563

 

กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร :
     รับสมัคร : http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=sign-up
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัตรต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)

1 ธันวาคม 2562 –
5 มกราคม 2563

6 มกราคม - 5 มีนาคม 2563

6 มีนาคม -5 พฤษภาคม 2563
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก
(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)
5 มกราคม 2563 5 มีนาคม 2563 5 พฤษภาคม 2563
แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มกราคม 2563 10 มีนาคม 2563 10 พฤษภาคม 2563
สอบข้อเขียน 18 มกราคม 2563 21 มีนาคม 2563 16 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20-21 มกราคม 2563 23-24 มีนาคม 2563 18-19 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 22-24 มกราคม 2563 25-26 มีนาคม 2563 20-21 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จากเว็บบัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/ 31 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
เปิดภาคเรียนภาคต้น 1/2563

10 สิงหาคม 2563