รางวัลเกียรติยศ

 ปี 2562

 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
13 ก.ย.
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ได้รับโล่สามศร รางวัลเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 41 ปี
5 ก.ย.
 • ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี
  ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธรมิตด์
  ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
  รศ.ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
ไได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบและรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ส.ค.
 • นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดี (Distinguished Thesis Award 2018) จากงานปฐมนิเทศนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ส.ค.
 • นางสาวนัทธวรา เนิดน้อย
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) กลุ่มวิชาโภชนาการ ได้รับรางวัล Young Scientist Award of Best Oral Presentation from U.S. Dairy Export Council จากการประชุม Asian Congress of Nutrition (ACN) 2019 ประเทศอินโดนีเซีย
4-7 ส.ค.
 • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาหารปลอดภัยโลก (World food safety day) ณ FAO Regional office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand
7 มิ.ย.
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัล "ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ESPRel" จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Safety day ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
26 เม.ย.
 • นายบุญเลิศ นารีไผ่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
1 เม.ย.
 • นางกัลยา ธิติมงคล
ได้รับคัดเลือกเป็น แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2561 1 มี.ค.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิติมา จิตตินันทน์
 • นางอรวรรณ เกตุวัลห์
 • นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์รัชต์
ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2561 1 มี.ค.
 • นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 มี.ค.
 • นายบุญเลิศ นารีไผ่
ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2561 1 มี.ค.
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ได้รับรางวัล "คนดีศรีมหิดล" ประจำปี 2561 ประเภทอาจารย์ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 มี.ค.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ได้รับรางวัล Malaspina Scholar Award ในการประชุม ILSI Annual Meeting 2019 ณ Wyndham Grand Clearwater Beach Hotel Clearwater Beach, Florida 12 ม.ค.


 ปี 2561

 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 "Mahidol Energy Awards 2018" จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 28 พ.ย.
 • นาย ฐนิต วินิจจะกูล
ได้รับรางวัล "Innovative Teaching Award" เรื่องการใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ในงาน “Mahidol Quality Fair 2018" Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 27 พ.ย.
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม 11 ต.ค.
 • พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่
ได้รับทุนวิจัย Nestle Nutrition Research 2018 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 11 ต.ค.
 • นางสาวบุตรี ตรีสัตยกุล
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์งานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ IFIFS 201 1st Internations in Food Ingredients & Food Sagety ที่โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ 12-13 ก.ย.
 • นายฐานิศร์ ขุนแก้ว
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัล The outstanding poster presentation ในงานประชุมเรื่อง The International Conference on Biomedical Science - ICBMS 2018 ที่ Walailak University, Nakhon Si Thammarat 22-23 มี.ค.
 • นางสาวรำพึง แจ้งคล้อย
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 เม.ย.
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.พ.


 ปี 2560

 • นาวสาวยุพารัตน์ อดกลั้น
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ สถาบันโภชนาการและหลักสูตรโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย Nestle Nutrition Research Award 2017 ในงานการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา
12 ต.ค.
 • นางสาวเกมิกา แพรงาม
ได้รับทุนวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2017 เรื่อง “การประเมินศักยภาพในการลดการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ด และเนื้อผลฟักข้าวต้มสุกในเซลล์เม็ดเลือดขาวหนูที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโพลิแซคคาไรด์” จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
12 ต.ค.
 • นายฐนิต วินิจจะกูล
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน แบบปากเปล่าดีเด่น สาขา Community Nutrition เรื่อง “การศึกษาความเที่ยงตรงของแบบประเมิน Intuitive Eating Scale-2(IES-2) ฉบับภาษาไทยในนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพศหญิง” จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
12 ต.ค.
 • ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน แบบปากเปล่าดีเด่น สาขา Clinical Nutrition เรื่อง “การเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ไทยที่มีภาวะขาดไอโอดีนระดับไม่รุนแรงไม่มีผลต่อพัฒนาการของบุตร” จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
12 ต.ค.
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี "ประจำปี 2560" และ ประกาศนียบัตรเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน "ระดับประเทศ" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร
5 ต.ค.
 • นางสาวนิปุณ ตั้งปนิธานดี
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ ได้รับทุนนักศึกษาเข้าใหม่ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
17 ส.ค.
 • นางสาวสุพัชชา ศรีสังวาลย์
 • นางสาววิภาดา มิตรบำรุง
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ ได้รับทุนเรียนดี จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
17 ส.ค.
 • นางสาวณิชพัณณ์ ฐิระโกมลพงศ์
 • นางสาวทติยาภา ประมวลทรัพย์
 • นางสาววิภาดา มิตรบำรุง
 • นางสาววริษฐา ศรีตะลหฤทัย
 • นางสาวลาลีวัณย์ เตจ๊ะสุวรรณ์
ได้รับทุนการศึกษา"จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิโภชนาการ" ประจำปีการศึกษา 2560
7 ส.ค.
 • นางสาวลักษณ์กมล ปราบกรี
ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
14 มิ.ย.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต จุดประสงค์
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท บูรณาการทั่วไป ประจำปี 2559
จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18 มี.ค.
 • นายสมใจ กลิ่นควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 มี.ค.
 • ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ จะวะสิต
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักวิชาการ/นักวิจัย ประจำปี 2559
จากสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
 • นางสาววรฉัตร รอดเพชร
 • นางสาวเยาวลักษณ์ รูปปัทม์
 • Mr.Leab Kong
 • นางสาวนัทธวรา เนิดน้อย
 • นางรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรโครงการร่วมคณะแพทยศาสตรา์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับทุนการศึกษา "INMU Awords"
ประจำปีการศึกษา 2559
25 ม.ค.


 ปี 2559

 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ ร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนการลดบริโภคลดโซเดียม ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ธ.ค.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ได้รับรางวัล ajinomoto award "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อโภชนาการที่ดี (Oral Health Innovation for Better Nutrition)" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 21 ต.ค.
 • นางสาวสบงกชพรรษ ปิ่นสวาสดิ์ นางสาวพิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล
นักศึกษาปริญญาโท สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 21 ต.ค.
 • นางสาวบุญญริน ชาคริยานุกูล นางสาวณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนัน นางสาวบุษรา มุกดาสกุลภิบาล นางสาวธารีรัตน์ วัชรชัยโสภณสิริ นางสาวกมลวรรณ ชินชนานุภาพ นางสาวอมรรัตน์ มีเครือรอด นางสาวศรัญญา เดชาภินันท์ นายต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ นางสาวพิมพ์พักตร์ ชาวทอง
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 14 มิ.ย.
 • นางสาวสุจาริณี สังข์วรรณะ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 27 พ.ค.


 ปี 2558

 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม G ทอง ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 4 ธ.ค.
 • รองศาสตาจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร
คณะทำงานTHAIFOODS สถาบันโภชนาการ ได้รับรางวัล “INFOODS Success Story Award 2015” จาก FAO, กรุงโรม ในการประชุม International Food Data Conference ครั้งที่ 11 ณ เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 18 พ.ย.
 • นางสาวบุษรา มุกดาสกุลภิบาล
 • นางสาวบุญญริน ชาคริยานุกูล
นักศึกษาปริญญาโท สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย "ทุนวิจัย Nestle Research Award"
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
21 ต.ค.
 • นางสาววนะพร ทองโฉม
นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม เรื่อง"Breast milk intake, infant growth, lactating mother weight change and body composition during the first 3 months of infant age by breastfeeding patterns"
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
21 ต.ค.
 • ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผศ. ดร.ชนิดา
ปโชติการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ อันเป็นเกียรติควรแก่การยกย่องต่อไป
12 ต.ค.
 • รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาว่าผลงานวิจัย เรื่อง "คุณค่าทางโภชนาการ และดัชนีน้ำตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานในประเทศไทย" เป็นผลงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไทยที่ครบถ้วน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 23 ก.ค.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้คัดเลือกผลงานวิจัย เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits - Functional Fruits) ของ รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557 21 พ.ค.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้คัดเลือกผลงานวิจัย เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits - Functional Fruits) ของ ผศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ ให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557 21 พ.ค.
ได้รับรางวัล The 12th Asian Congress of Nutrition Travel Award เรื่อง Thai food consumption, nutritional status, and impact on environment จากงานประชุม 12th Asian Congress of Nutrition on May 12-18,2015 at PACIFICO Yokohama, Japan 12-18 พ.ค.
ได้รับเข็มเสมาคุณูปการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 1 เม.ย.
 • ฐิติพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม๊าส์ที่ได้รับผักชีฝรั่ง" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 29 เม.ย.
 • พุทธชา สอนจันทร์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการทำงานของเอนไซต์ของสารสกัดจากพริก" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 29 เม.ย.
 • ปริยานุช ชุติปัญญาภรณ์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง "สมบัติทางชีวภาพของสารสกัดถั่วในการยับยั้งการทำงานของเอนไซต์บางชนิดที่ควบคุมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 29 เม.ย.
 • ณัฐพล ทัศนสุวรรณ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและโรคอัลไซเมอร์ในใบเตยหอม" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 29 เม.ย.
 • กัณฐมณี ทู้ไพเราะ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง "สมบัติทางชีวเคมีของพริกในการต้านเอนไซม์ที่ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิด" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 29 เม.ย.
 • รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ได้รับธรรมบัตร เป็นบุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย 22 ก.พ.
 • ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9520 "วิธีการกะเทาะเปลือกถั่วแมคคาเดเมียโดยใช้ไครโอเจน" 10 ก.พ.

 ปี 2557

 • บุญญริน ชาคริยานุกูล
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแบดมินตันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 กันภัยเกมส์ 20-21 ธ.ค.
 • ณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนันท์ 
ได้รับรางวัล “ICAAI2004 Best Poster Presentation Award เรื่อง “Anti-cholinesterase Inhibitory activities of different varieties of chili peppers extracts” ในการประชุม The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 Fresh Produce, Novel Process and Health Product ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 20-21 พ.ย.
ผู้ประดิษฐ์ เจลลี่โภชนาการรสมะม่วง ให้กับมูลนิธิที่ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้รับ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 137371 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 17 ต.ค.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “โครงการทุนวิจัยนิวทรีไลท์” (Nutrilite Research Award) เรื่อง “ศักยภาพของฝักมะรุมต่อการเหนี่ยวนำให้เกิด Apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์” 11 ต.ค.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการทุนวิจัยนิวทรีไลท์” (Nutrilite Research Award)  เรื่อง “การศึกษาความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นและต้านการเกิดไกลเคชั่นของมันเทศสดและนึ่งสายพันธุ์ไทยที่มีการวางแผนการปลูก” และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  Nutrilite  Experience  Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัญรัชต์  ธนวิยุทธ์ภัคดี อาจารย์ที่ปรึกษา โดยสถาบันโภชนาการ (คณะเรียนของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) ได้รับเงินรางวัลต่างหากด้วย 11 ต.ค.
ได้รับรางวัล Young Scientist Award (Ajinomoto Award) for “The Outstanding Nutrition Research for Thai Society Development” ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 8 ต.ค.
ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย "ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award" เรื่อง “Development  and validation of innovative nutritional education tool for at-risk hypertensive people: A pilot study in Ratchaburi province in Thailand” ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 6-8 ต.ค.
ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation กลุ่ม Experimental Nutrition ประเภท Staff เรื่อง “Stability of iodine content of iodized salt packed in small and large plastic bags after indoor and sunlight storages” ในการประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 6-8 ต.ค.
ได้รับรางวัล Young Scientist Award จากการประชุมวิชาการ The 17th IUFoST World Congress of Food Science and Technology โดยได้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation เรื่อง “The investigation on optimized extraction conditions, total phenolic contents and antioxidant capacities of Gynura procumbers and Gynura divaricata Leaves extracts” 17-21 ส.ค.
 • บุญเลิศ นารีไผ่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "เลขาธิการชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย" 19 ส.ค.
 • ระดอน ศรีเสมอ
ได้รับรางวัลแม่ดี – บุคลากรเด่น ระดับดี จากโครงการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2557 15 ส.ค.
 • บุษรา มุกดาสกุลภิบาล
 • กานต์สุด วันจันทึก
 • พวงพักตร์ พรหมรังษี
 • สุจาริณี สังข์วรรณะ
 • วันวิสาข์ แสนคมคาย
ได้รับทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 1 ส.ค.
 • จิตราพร งามพีระพงศ์
ได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2557 เรื่อง “ประโยชน์เชิงสุขภาพของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยใช้โมเดลสัตว์ทดลอง” 1 ส.ค.
 • สุธิดา ชาติวุฒินันท์
ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา  จากบัณฑิตวิทยาลัย ปี2557 1 ส.ค.
 • อลงกต สิงห์โต
 • นิภาวรรณ ธาตุทอง
 • ปิยนิตย์  ชูรักษ์
ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2557 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 22 ก.ค.
 • กัณฐมณี ทู้ไพเราะ
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านสารสกัด เรื่อง สมบัติการต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดพริกหวานในตัวทำละลายต่างกัน ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 21-22 ก.ค.
 • ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมิตต์
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “Health Promoting Princess Award 2014 สาขาส่งเสริมสุขภาพ” ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 “ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน”  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 8-10 ก.ค.
 • ฤทัย สันทัดวัฒนา
ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 “อ่างแก้วเกมส์” 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภทกีฬาว่ายน้ำ 1-8 พ.ค.
 • เพชรัต คุณาพันธ์
ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 “อ่างแก้วเกมส์” 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภทกีฬากรีฑา 1-8 พ.ค.
 • ฤทธิรงค์ อัญจะนะ
ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 “อ่างแก้วเกมส์” 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภทกีฬากรีฑา 1-8 พ.ค.
รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
15 มี.ค.
 • ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์
 • รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
 • รศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก
 • รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7670 กรรมวิธีการสกัดผงแคลเซียมจากกระดูกไก่ และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าว 28 ก.พ.
 • นัฐพล ทัศนสุวรรณ
ได้รับรางวัล Best  Poster  Award  -  Third  Place  เรื่อง “The investigation onantioxidant activities of Pandanusamarylli folius leaves extracted under different extraction conditions ในงาน The 2nd  International  Conference on Food and Applied   ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่ 6-7 ก.พ.


 ปี 2556

 • ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์
  เกรียงไกร วาสนจิตต์
รางวัล "ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการดีเด่น" ในระบบ ISO/IEC 17025 16-17 ธ.ค.
 • ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์
ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นจากมหาวิทยาลัย Nakamura Gakuen ในโอกาสที่ได้รับเชิญไปบรรยายผลงานวิชาการ ในการประชุม "22nd Workshop on Asian Nutrition" ณ ประเทศญี่ปุ่น 7 ธ.ค.
 • ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
ทุนวิจัย Amway Research Grant เรื่อง การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีในการต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดของใบ Gynura divaricata และ Gynura procumbens ในการประชุม TCN 7 9 ต.ค.
 • ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
รางวัลผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม เรื่อง ประเมินการได้รับวัตถุกันเสียนิยมใช้ในอาหารที่นักเรียนบริโภคใน จ.นครปฐม ในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 9 ต.ค.
รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013 19 ก.ย.
 • รศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร
รางวัล Professor Nevin Scrimshaw ในการประชุม 10th Food Data Conference ณ เมือง Granada ประเทศสเปน 12 ก.ย.
ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการความร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 และรางวัลความเป็นเลิศระดับเงิน (ISO/IEC 17025:2005) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข 22 ส.ค.
 • นางสาวพุทธชา สอนจันทร์
  ดร.กัลยารัตน์ เครือวัลย์
  ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
  ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
  ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดี ด้านสารสกัดจากพืช
เรื่อง การศึกษาสมบัติด้านการทำงานของเอนไชม์ไลเปสจากสารสกัดพริกหวานด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน
จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1-2 ส.ค.
วารสาร PEOPLE "ฅน" ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็น HPO management อย่างเท่าเทียมด้าน Integrity 21 มี.ค.


 ปี 2555

 • การะเกด ทองดอนโพธิ์์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป จากการประกวดทำอาหารเมนูข้าว ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 23 ธ.ค.
 • ภัทรมน  มัฆมาน

รางวัล Travel Award ในงานประชุม The 2011 International Conference on Food Factors, Taipei, Taiwan

20-23 พ.ย.
 • น้ำผึ้ง  รุ่งเรือง

รางวัล Travel Award ในงานประชุม The 2011 International Conference on Food Factors, Taipei, Taiwan

20-23 พ.ย.
 • ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม (โปสเตอร์) จากการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." 15 ต.ค.
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม Experimental Nutrition ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 10-12 ก.ย.
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม Community Nutrition ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 10-12 ก.ย.
 • สราวดี  อุดมกาญจนนันต์
รับรางวัลทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 10-12 ก.ย.
 • สรินทร  พัฒอำพันธ์
รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 10-12 ก.ย.
 • การะเกด ทองดอนโพธิ์์
รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ Clinical Nutrition Category  ในงาน 6th Thailand Congress of Nutrition; Nutrition Association of Thailand 10-12 ก.ย.
 • อัจจิมา วังทอง
รางวัล Best Non English Speaking Background Poster งาน 16th International Congress of Dietetics 2012 5 ก.ย.
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ิ ระดับเอเชียแปซิฟิก สาขาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประจำปี 2555 11 ก.ค.
 • กัลยารัตน์ เครือวัลย์
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการนำเสนอผลงาน Poster Presentation จากการประชุม The 14th Agro-Industrial Conference (Food Innovative Asia Conference 2012) 14-15 มิ.ย.
 • อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
ได้รับรางวัล W.B.Pearson Medal Award จาก Faculty of Science, University of Waterloo, Canada 28 พ.ค.
 • แม่น้ำ เชิดเกียรติศักดิ์
ได้เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นฟลายเวท จาก งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์ 1-8 พ.ค.
 • ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
ได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย มี.ค.
รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Poster กลุ่ม Science and Technology งาน The First ASEAN Plus Three Graduate Research congress (AGRC) 1- 2 มี.ค.
รางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Poster กลุ่ม Science and Technology งาน The First ASEAN Plus Three Graduate Research congress (AGRC) 1-2 มี.ค.
 • ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น "เครื่องวัดส่วนสูง" ในวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค.
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปี 2554 17 มี.ค.
 • ดร.เอกราช เกตวัลห์
เข็มเชิดชูเกียรติ ในงานถอดบทเรียน..ป้องกันน้ำท่วม 13 ม.ค.


 ปี 2554

รางวัล Travel Award ในงาน The International Conference on Food Factors 23 พ.ย.
รางวัล Travel Award ในงาน The International Conference on Food Factors 23 พ.ย.
 • สมโชค คุณสนอง
ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนานวัตกรรมชุดเรียนรู้กลางด้านอาหารและโภชนาการ 10 ก.ย.
 • รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล 
ใบประกาศเกียรติคุณ ในงานเปิดตัวนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัย 10 ก.ย.
รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ กลุ่ม Clinical Nutrition ในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 7 ก.ย.
รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย กลุ่ม Experimental Nutrition ในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 7 ก.ย.
รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย กลุ่ม Community Nutrition ในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 7 ก.ย.
รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย กลุ่ม Clinical Nutrition ในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 7 ก.ย.
 • สถาบันโภชนาการ
รางวัลชมเชย การคัดเลือก SAR ปี 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล
ความโดดเด่น : การสะท้อนการพัฒนาจากข้อเสนอแนะ ของกรรมการ เยี่ยมสำรวจและความสามารถในการใช้ภาษาและเทคนิคในการนำเสนอ
ประจำปี 2553 ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ
13 ก.ค.
 • สถาบันโภชนาการ

โล่เกียรติคุณในฐานะองค์กร/บริษัทฯ

สนับสนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

24 มิ.ย.
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2553 ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (แบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ใน “การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20” 2 ก.พ.


 ปี 2553

 • ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
นำเสนอผลงานดีเด่น Poster presentation
จากการประชุมวิชาการ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
21 ต.ค.
 • ไพรวัลย์ ตันติวัฒนเสถียร
นำเสนอผลงานดีเด่น Oral presentation
กลุ่ม Community จากการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4
15 ก.ย.
 • ภูริศา เวชรักษ์
นำเสนอผลงานดีเด่น Poster presentation
กลุ่ม Clinical จากการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4
15 ก.ย.
 • ชาญณรงค์ เมืองน้อย
นำเสนอผลงานดีเด่น Poster presentation
กลุ่ม Experimental จากการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4
15 ก.ย.
 • ชฎามาศ พรหมคำ
นำเสนอผลงานดีเด่น Oral presentation
กลุ่ม Experimental จากการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4
15 ก.ย.
 • สุขวัญ วรรณสุขทอง
แม่ดี-บุคลากรเด่น ระดับชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2553
27 ส.ค.
รางวัลชมเชย การประกวด E-Learning ครั้งที่ 4/2553
มหาวิทยาลัยมหิดล
19 ก.ค.


 ปี 2552

การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
จากการประชุม Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia ครั้งที่ 13
7 พ.ค.
ประกาศเชิดชูเกียรติเมธีส่งเสริมนวัตกรรม
กลุ่มธุรกิจชีวภาพ สาขาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
26 ม.ค.


 ปี 2551

นำเสนอผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์
สาขา Experimental Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3
3 ต.ค.
นำเสนอผลงานดีเด่น ประเภทการบรรยาย
สาขา Community Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3
3 ต.ค.
นำเสนอผลงานดีเด่น ประเภทการบรรยาย
สาขา Experimental Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3
3 ต.ค.
นำเสนอผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์
สาขา Clinical  Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3
3 ต.ค.
Technical division on reference materials award 2008 จาก AOAC INTERNATIONAL, Dallas, Texas, USA 22 ก.ย.
 • สุวรรณี พรหมจันทร์
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 16 ก.ย.
แม่ดี-บุคลากรเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 5 ส.ค.
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  นายแพทย์ไกรสิทธิ์
  ตันติศิรินทร์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาโภชนาศาสตร์
15 ก.ค.
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  นายแพทย์ไกรสิทธิ์
  ตันติศิรินทร์
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ มิ.ย.
 • ดร.ครรชิต จุดประสงค์์
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2550
30 พ.ค.
 • รศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
มหิดลทยากร 3 มี.ค.
 • รศ.วิสิฐ จะวะสิต
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2550 3 มี.ค.
 • ผศ.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์
โล่เชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 3 มี.ค.
 • ณัฏฐณี จิตนารินทร์
Chancellor’s Doctoral Fellowship for the 2008-2009 Award จาก University of Missouri-Kansas City, Missouri, สหรัฐอเมริกา  


 ปี 2550

 • วีรยา การพานิช
รางวัลที่ 1 จากการประชุมวิชาการ สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 23 พ.ย.
 • ดร.เอกราช เกตวัลห์
Best Oral Presentation Award, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 2 พ.ย.
แม่ดี-บุคลากรเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2550 10 ส.ค.
 • ดร.เอกราช เกตวัลห์
ความประพฤติดีเด่น จากสถานกงศุลใหญ่
ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
เม.ย.
 • ดร.เอกราช เกตวัลห์
ประธานสมาคมนักเรียนไทย ในประเทศญี่ปุ่น เม.ย.
 • กิตติ สรณเจริญพงศ์
ประธานนักเรียนไทย ประจำปี 2549 University of Waterloo, Canada 22 มี.ค.


 ปี 2549

 • ดร.ครรชิต จุดประสงค์์
Outstanding Poster Award 2005 Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry Bangkok, Thailand 27 พ.ย.
 • ดร เอกราช เกตวัลห์
Best Presentation Award, The 1st Thai – Japanese Students’ Scientific Exchange Meeting, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 2 พ.ย.
 • ดร.เอกราช เกตวัลห์
ประธานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น เม.ย.


 ปี 2548

 • ดร.ครรชิต จุดประสงค์์
Outstanding Poster Award 2005 Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry Chiang Mai, Thailand 25 เม.ย.