โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ INMU NutriStat


     เป็นโปรแกรมแปลผล และคำนวณผลภาวะโภชนาการของเด็กไทยในรูปแบบที่พร้อมจะนำไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่างๆ ต่อไปเหมาะสำหรับ นักวิจัย และ นักวิชาการ โดยมีคุณสมบัติต่างๆ   เหมือน INMU ThaiGrowth และมีการคำนวณเปรียบเทียบภาวะโภชนาการกับค่าอ้างอิงมาตรฐานในรูปของค่า % Std และ Z score ซึ่งพร้อมจะนำไปคำนวณค่า Mean, SD, Median ฯลฯ ด้วยโปรแกรมคำนวณทางสถิติ เช่น SPSS, EpiInfo, Stata เป็นต้น