โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ INMU-ThaiGrowth


เป็นโปรแกรมอย่างง่าย เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ใช้แปลผลภาวะโภชนาการของเด็กไทย โดยมีคุณสมบัติ :-

  • แปลผลด้วยมาตรฐานไทยชุดใหม่ (ของกรมอนามัย)
  • อ่านผลได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 19 ปี 11 เดือน
  • เพียงใส่ข้อมูลวันเกิด, วันชั่ง วัด และค่าน้ำหนัก - ส่วนสูงโปรแกรมจะคำนวณอายุให้ และเปรียบเทียบอ่านผลภาวะโภชนาการให้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ คือ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (อ้วน-ผอม) ให้เป็นรายบุคคล
  • ช่วยแจงนับจำนวนผู้มีภาวะโภชนาการระดับต่างๆ ในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยแยกเพศ ชาย หญิง และจำนวนรวมทั้งหมด
  • ช่วยประมวลผลเป็น % ความชุกของภาวะโภชนาการระดับต่างๆ ในแต่ละตัวบ่งชี้
  • ช่วยคำนวณ % ความครอบคลุมของการประเมินผลในครั้งนั้นๆ
  • มีระบบเตือนให้ตรวจสอบข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลมีความผิดปกติมาก
  • สามารถเก็บข้อมูลไว้ในรูป file หรือให้พิมพ์เป็นเอกสาร
  • โปรแกรมมีให้เลือกใช้ตามขนาดของข้อมูลที่ต้องการ คือ สำหรับวิเคราะห์ไม่เกิน 600 คน และไม่เกิน 1,000 คน ในแต่ละครั้งของการป้อนข้อมูล การป้อนข้อมูลนี้จะป้อนกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวน

  มีทะเบียนรหัสเฉพาะในแต่ละแผ่น CD ซึ่งผู้ซื้อที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับบริการ สอบถามข้อสงสัย และจะได้รับข่าวสารการปรับปรุงโปรแกรม