สภาอาจารย์ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559
สภาอาจารย์ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558