ตารางกิจกรรมตลาดนัดความรู้

 

ปี 2561

วันที่

เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

11 ก.ค. 2561

13.30-15.30

“ Entomophagy associated histamine poisoning ” กินแมลงแล้วผื่นขึ้น พิษหรือแพ้ ?

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย

11 เม.ย. 2561

13.30-15.00

จิตวิทยาการกิน กับการลดน้ำหนัก

ฐนิต วินิจจะกูล
ผู้ช่วยอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 มี.ค. 2561

13.30-15.00

กินมะเกี๋ยง เลี้ยงเซลล์สมอง ลองชิมไหมจ๊ะ
Protective mechanisms of Makiang-Thai berry fruit on stress-induced apoptosis in mouse hippocampal neurons

ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำโครงการ

     โครงการตลาดนัดความรู้ เริ่มจัดขึ้นในปี 2550 ภายใต้การดำเนินงานของสภาอาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบันโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสถาบัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรจากทั้งบุคลากรภายในสถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เป็นประจำในช่วงบ่ายวันพุธ

     กิจกรรมในโครงการตลาดนัดความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ ลักษณะ และเนื้อหาของการบรรยาย ได้แก่ กิจกรรม Update ความรู้ และ Research study group ซึ่งเน้นการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรม คุยสบายยามบ่าย ซึ่งเป็นการบรรยายเรื่องทั่วไป


โครงการที่ผ่านมา

คลิกเข้าสู่เนื้อหาการบรรยาย

ปี 2560

วันที่

เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

15 ส.ค. 2560

15.00-16.00

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ส.ค. 2560

12.00-15.00

กายภาพบำบัดกับโรคออฟฟิศซินโดรม
(Office syndrome)

ดร. เบญจวรรณ อภินนท์กูล
และอาจารย์วรินทร์ รักกมล จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

12 ก.ค. 2560

12.00-15.30

Molecular mechanism of Human papillomavirus (HPV)-induced carcinogenesis in Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)

Assit.Prof. Daisuke Sano
Director of Research Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Yokohama City University, School of Medicine

28 มิ.ย. 2560

12.00-13.00

ตลาดนัดความรู้ ฟังไปกินไป เรื่อง "Comparison of Two Sensory Methods for Threshold Determination of KCl Containing a Bitterness Inhibiting Agent"

ดร.ภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

31 พ.ค. 2560

12.00-15.30

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

ดร. นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

26 เม.ย. 2560

12.00-13.00

ตลาดนัดความรู้ ฟังไปกินไป เรื่อง “อิทธิพลของความ
ไม่พึงพอใจในรูปร่างต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายของเด็กวัยรุ่นไทย”

อาจารย์ ดร.อ.ปิติภา จงวัฒน์ผล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 มี.ค. 2560

13.30-15.30

การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม (INNOTECH)
มหาวิทยาลัยมหิดล

24 ม.ค. 2560

13.30-15.30

การดูแลโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบเรื้อรัง

ผศ.พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปี 2559

วันที่

เวลา

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

21 ธ.ค. 2559

-

อาจารย์มหาวิทยาลัยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด: organic rice farming experiences to researches

อ.ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

10 ต.ค. 2559

-

อาหาร โภชนาการ และโรคภูมิแพ้

ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ก.ย. 2559

-

กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ บรรจุอย่างไรให้ต่าง

คุณ วิลาวัณย์ ลยานันท์
บริษัท ยูเนียนอินต้า จำกัด

3 ส.ค. 2559

13.30-15.30

“สถิติเพื่อสตางค์”

อาจารย์ ดร. สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

27 ก.ค. 2559

13.30-15.50

“การตรวจสอบคุณภาพวารสาร กับ ข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access”

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 มิ.ย. 2559

13.30-15.00

การศึกษากลไกระดับโมเลกุลของยีนมะเร็ง CUG2 ในการพัฒนาของการเกิดมะเร็งและการรักษาเซลล์ที่มียีนมะเร็ง CUG2 ด้วยไวรัส Vesicular Stomatitis

อาจารย์วราภรณ์ มลิลาศ สถาบันโภชนาการ

11 พ.ค. 2559

9.00-11.30

ทำอย่างไรให้ห่างไกลสมองเสื่อม อัลไซเมอร์

รศ.ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

27 เม.ย. 2559

13.30-15.30

งานวิจัย: ทางเลือกใหม่ของความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 มี.ค. 2559

13.30-16.00

ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงงานวิจัย (Voucher specimens) จำเป็นอย่างไรต่องานวิจัยเกี่ยวกับพืชและการตีพิมพ์

ดร. กาญจนา พฤษพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

10 ก.พ. 59

10.00-11.30 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "นักโภชนาการและอาหาร คุณฝันอะไรกัน"

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

ปี 2558

วันที่/เวลา

กิจกรรม

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

6 พ.ย. 2558

กิจกรรมแบ่งปันความรู้

เรื่อง “Studies on molecular diffusion in food gels and emulsions by using NMR”

Assoc. Prof. Shingo Matsukawa
จาก Department of Food Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology, ประเทศญี่ปุ่น

23 ก.ย. 2558

Research Forum

การสำรวจการบริโภคอาหารของประเทศไทย

ผศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล

22 ก.ค. 2558

Research Forum

โครงการ Asia-Fit Study

รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู

1 ก.ค. 2558

กิจกรรมแบ่งปันความรู้

Psychophysical approach to increase appetite and palatability with taste and smell: From basic theory to application

Assoc. Prof. Dr. Nobuyuki Sakai Department of Psychology, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University, Japan

26 มิ.ย. 2558

กิจกรรมแบ่งปันความรู้

กินผลไม้อร่อยและสุขภาพดี

รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย

25 มิ.ย. 2558

กิจกรรมแบ่งปันความรู้

Frontiers in eating behavior research

ดูเอกสาร

Prof. Dr. Takashi Yamamoto Department of Health and Nutrition, Faculty of Health Science, Kio University, Japan

24 มิ.ย. 2558

การบรรยายพิเศษ

setting up and applications of a multi-stage gut simulator system

ดูเอกสาร

อาจารย์ ดร.ธรรมูญ จรัสเลิศรังษี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 มิ.ย. 2558

กิจกรรมแบ่งปันความรู้

Frontiers in taste biology

Assoc. Prof. Dr. Ken Iwatsuki Department of Nutritional Science and Food Safety, Faculty of Applied Bioscience, Tokyo University of Agriculture, Japan

27 พ.ค. 2558

Research Forum

โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ผศ. เวณิกา เบ็ญจพงษ์

29 เม.ย. 2558

การบรรยายพิเศษ

Google Apps. For Education & Research – a Free Service for MU staff and students

ดูเอกสาร

ผศ. ดร. ทพญ.ดลุยพร ตราชูธรรม จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 มี.ค. 2558

Research Forum

Iodine in pregnancy

ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์

28 ม.ค. 2558

Research Forum

แผนงานวิจัยการยกระดับคุณค่ามันเทศให้เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพและ แหล่งสำรองอาหารในภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี และคณะ

ปี 2557

วันที่/เวลา

กิจกรรม

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

19 ธ.ค. 2557

13.30 น.

โครงการตลาดนัดความรู้

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Vitamin D: Are we (Thai) deficient?"

ดูเอกสาร

พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์

27 พ.ย. 2557

 

Research Forum

Smiling project

รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล และคณะ

17 ก.ย. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย เปิดกะลา เรียนรู้ การวัดองค์ประกอบร่างกาย และความต้องการพลังงานของร่างกาย"

ดูเอกสาร

คุณอัจจิมา วังทอง

7 ส.ค. 2557

13.00 น.

นานาสาระ

"การเสวนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษา โอกาสใหม่ของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ก.ค. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

"โรคภูมิแพ้...ไรฝุ่น....ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ"

รศ.ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิต ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

21 พ.ค. 2557

13.00 น.

นานาสาระ

"Effects of Postharvest Treatments on Macadamia Nut Quality"

ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

23 เม.ย. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

"Japan - ปกิณ เกษตร และสัพพาหาร"

ดร.ชลัท ศานติวรางคณา อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

18 มี.ค. 2557

 

นานาสาระ

"กรรมวิธีทำน้ำมันมะพร้าวหีบเย็น"

ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

19 ก.พ. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

“เคล็ดลับดีๆ ในการดูแลสุขภาพ”

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

29 ม.ค. 2557

13.30 น.

นานาสาระ

“Bioavailability, metabolism and efficacy (?) of mangosteen xanthones”

Prof.Mark Failla from Dept Human Sciences, The Ohio State University ,USA

ปี 2556

วันที่/เวลา

กิจกรรม

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

11 ธ.ค. 2556

13.00 น.

นานาสาระ

“การปรุงอาหารให้ปลอดภัยจากมะเร็ง”

ดร.กัลยารัตน์ เครือวัลย์
อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 ต.ค. 2556

9.00 น.

นานาสาระ

"บุคลิกภาพที่ดี ชี้ทางสำเร็จ"

อ.เนตรา เทวะบัญชรชัย
ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน

30 ส.ค. 56

10.30 น.

นานาสาระ

"Grandmothers and nutrition"

Dr.Judi Aubel, Executive Director Grandmother Project ประเทศอิตาลี

20 พ.ค. 56

13.30 น.

นานาสาระ

“สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยที่ทุกคนควรรู้ และ ควรได้รับ"

ดูเอกสารดูเอกสาร

คุณปราณีต  กลิ่นสังข์
นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

24 เม.ย. 56

14.00 น.

นานาสาระ

"เรื่องจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับผลิตผลจากสัตว์ที่คุณบริโภค"

ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.เสกสม อาตมางกูร
คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน

14 มี.ค. 56

13.30 น.

นานาสาระ

"ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน"

ดูเอกสาร

คุณคำรณ โชธนะโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ชำนาญการ)
และผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์

12 มี.ค. 56

13.00 น.

นานาสาระ

"นมจากเนื้อไก่รักษาทารกแพ้โปรตีนในนมวัว
:นวัตกรรมใหม
"

ดูเอกสาร

ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ

26 ก.พ. 56

13.30 น.

นานาสาระ

"กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวข้องกับการทำงาน "

ดูเอกสารดูเอกสารดูเอกสาร

คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ


เอกสารประกอบการบรรยายย้อนหลัง