เรื่อง ดึกดึ๋ยค้นหาความลับ
จำนวนหน้า 21 หน้า
ผู้จัดทำ สมโชค คุณสนอง, วิบูลย์ นุชนิยม และชาตรี ศรีพลแผ้ว
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
   
เปิดอ่าน
   
เรื่อง คู่มือการผลิตเครื่องดื่มพลาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุขวดและถุงพลาสติก
จำนวนหน้า 26 หน้า
ผู้จัดทำ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต, สุำภาพร กัณหะวัฒนะ และวชิระ จิระรัตนรังษี
หน่วยงาน สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
เปิดอ่าน
   
เรื่อง คู่มือคำแนะนำการบันทึกอาหารที่บริโภคในรอบ 24 ชั่วโมง
จำนวนหน้า 24 หน้า
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง และนายกิตติ สรณเจริญพงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
   
เปิดอ่าน
   
เรื่อง เมนูอาหารกลางวันโรงเรียนกับคุณค่าทางโภชนาการ
จำนวนหน้า 49 หน้า
ผู้จัดทำ ริญ เจริญศิริ และอรพิณท์ บรรจง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
   
เปิดอ่าน
   
เรื่อง คู่มือการเลือกอาหารตักบาตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวนหน้า 66 หน้า
ผู้จัดทำ นางสาวจิตรลดา กิตติจารุวัฒนา, รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล,
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ, และผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
เปิดอ่าน
   
เรื่อง การผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์ตัวอ่อนสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จำนวนหน้า 50 หน้า
ผู้จัดทำ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต, นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์,
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ, นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งบู่,
นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์, นางสาวรัตนา วัฒนาไพศาลตะกูล
และนายต้นวงศ์ สุดโต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดอ่าน
หน้า : 1 [2]