มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ


มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษา อบรม ค้นคว้าวิจัย ทางโภชนาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการ ทางวิชาการ ทางโภชนาการ ร่วมมือส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อสาธารณ ประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

 

รายนามคณะกรรมการ


ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์


รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต


กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
ศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญชู
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา หย่างอารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี นิติธรรมยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
นายสมโชค คุณสนอง
นายเกรียงไกร วาสนจิตต์


กรรมการและเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล


กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

 

สัญญาลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo)

 

 

 

     ผู้บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 796 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 513)ฯ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555