สถาบันโภชนาการ ได้มีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. มาตราการประหยัดพลังงานสถาบันโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2556
2. โครงการห้องเรียน เบอร์ 5
3. แบบเสนอโครงการ R2R โคมไฟประหยัดพลังงาน5
4. แบบเสนอโครงการ R2R โครงการเปลี่ยนโคมไฟทางเดิน
5. สรุปผลโครงการ R2R เรื่องโคมไฟประหยัดพลังงาน

อาคารสำนักงาน
- ให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น โดยมีแสงสว่างเพียงพอสามารถทำงานได้
- ให้ปิดไฟ พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ ในห้องทำงาน
- ช่วงพักกลางวันให้ปิดไฟฟ้าทุกดวงกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ให้เปิดไฟฟ้าที่ใช้งานเท่านั้น
- หลังเลิกงานปิดไฟฟ้าทุกดวง พัดลม เครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและก๊อกน้ำ
- การจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
- ลดปริมาณไฟฟ้าตามทางเดินโดยสามารถเปิดได้ซีกละ 1 จุด ภายใต้การดูแลของยามรักษาการณ์
- ทำความสะอาดฝาครอบ หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ 3 เดือน

เครื่องปรับอากาศ
- รณรงค์ให้บุคลากรเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 08.30-16.30 น. และปิด 1 ชั่วโมง (12.00 – 13.00 น.) ช่วงพักกลางวัน
- ติดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- ทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเดือนละ 1 ครั้ง และทำความสะอาดชุดระบายความร้อนภายนอกอาคารทุก 6 เดือน

 

ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ปิดไฟฟ้าทุกดวง พัดลมทุกตัว, เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานในห้องต่าง ๆ
- อาจารย์และนักศึกษาช่วยดูแลการเปิดและปิดโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมหลังเลิกใช้งาน
- กรณีที่ใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนอกเวลาปกติให้ทำบันทึกขออนุญาตหรือแจ้งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ทราบ เพื่อการควบคุมและอำนวยความสะดวกในการใช้งานห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- ตรวจสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เสื่อมสภาพแล้ว หรือมีอายุการใช้งานนานทุก ๆ ๖ เดือน

ลิฟต์โดยสาร
- ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เช่น การขนของจำนวนมาก การขนของด้วยรถเข็น เป็นต้น
- ใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
- ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเดือนละ 1 ครั้ง

รณรงค์การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

เครื่องอำนวยความสะดวก(การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ)
- การใช้กระติกน้ำร้อนใช้ช่วงเช้าเวลา 08.00 - 09.00 น.และช่วงบ่ายเวลา 14.00 - 15.00 น. และเมื่อไม่ใช่งานแล้วให้ถอดปลั๊กออก
- ปิดเครื่องตู้น้ำเย็นในเวลา 16.00 - 07.00 น.
- การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของงาน
- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5