การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
1. ตรวจสภาพรถยนต์ทุก ๆ 3 เดือน (เครื่องยนต์และยางรถ)
2. รณรงค์ให้บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนกลางในการไปปฏิบัติราชการหรือไปประชุมตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น กรณีมีหนังสือน้อยหรือไม่เร่งด่วนให้รวบรวมหนังสือส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ วันละ 1 รอบ
4. ตรวจสอบสภาพรถยนต์หรือสิ่งผิดปกติก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง
5. ตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
6. ปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ทุก ๆ 6 เดือน
7. ตรวจและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันโดยเคร่งครัด
8. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 2,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเมตร หากขับรถในที่มีฝุ่นมากให้ทำความสะอาดเร็วขึ้น
9. ตรวจและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันโดยเคร่งครัด
10. บันทึกการใช้น้ำมันประจำเดือนของรถยนต์แต่ละคัน และแจ้งให้หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพและหน่วยการเงินและบัญชีทราบ เพื่อนำไปจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ
11. ติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือนโดยประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ และหน่วยการเงินและบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ