กิจกรรม    
  จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยหมิดล