กิจกรรม    
  แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการพลังงาน ขยะ และของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2557