กิจกรรม    
  งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อช่วยลดโลกร้อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพที่ดี  
     
 

                สถาบันโภชนาการ จะงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อช่วยลดโลกร้อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพที่ดี  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ใช้วัสดุอื่นที่ย่อยสลายง่ายแทนการใช้กล่องโฟม ได้แก่ กล่องอาหารที่ผลิตจากชานอ้อย   

                 จึงขอเชิญชวนชาวสถาบันทุกท่านที่ใช้บริการร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  รวมทั้งร้านจำหน่ายอาหารของสถาบันฯ ได้แก่ ร้านอาหาร ฮ นกฮูก และ ร้านเครื่องดื่มสุขภาพ  ในกรณีที่ท่านต้องการซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน โปรดนำกล่องหรือภาชนะใส่อาหารของท่านไปเอง เพื่อช่วยลดโรคร้อน หากท่านไม่ได้นำภาชนะของท่านไป ทางร้านจะใช้กล่องที่ผลิตจากชานอ้อย โดยท่านจะต้องจ่ายค่ากล่องเป็นเงิน  3 บาท (ต้นทุน)สำหรับร้านค้าของสถาบัน  (ร้านค้าของศูนย์การเรียนรู้ 5 บาท)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป