กิจกรรม    
  โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 9 : กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ  
     
 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 9 : กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านป่าหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรม “660 ฝาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558”  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 34 คน