กิจกรรม    
  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยหมิดล