กิจกรรม    
  วันสิ่งแวดล้อมโลก วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558  
     
 

     เนื่องด้วย วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก จึงขอรณรงค์ให้ชาวสถาบันทุกๆท่านร่วมกันลดการใช้พลังงานเพื่อลดโลกร้อน โดย ขอความร่วมมือทุกท่านปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็น ในเวลา 11.30 น- 13.00 น. ของวันดังกล่าวค่ะ

      ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือประหยัดพลังงานในวันสิ่งแวดล้อมโลก และทุกๆวัน หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ กรุณาแจ้งได้ที่คณะกรรมการจัดการพลังงานสถาบันฯ หรือ ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม email: aikkarach.ket@mahidol.ac.th

 
     
   
     
  ชนัญฑิตา  ไชยโต