การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1. พื้นที่รวมของส่วนงาน(ระบุพื้นที่ทั้งหมดของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่ง) 11,346.5 ตารางเมตร
2. จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 149 คน
3. จำนวนบุคลากรทั้งหมด
    • อาจารย์
    • นักวิจัย
    • เจ้าหน้าที่วิจัย
    • นักปฏิบัติการวิจัย
    • นักวิจัย
    • เจ้าหน้าที่สนับสนุน

33
34
11
15
8
108

คน
คน
คน
คน
คน
คน

4. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า 20 ตารางเมตร
5. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้าระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น 7,912 ตารางเมตร
6. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น) 20 ตารางเมตร
7. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีตลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง(รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 1.5 ด้วยแล้ว) 12,075 ตารางเมตร