เอกสารการประชุม    
    รายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร ระยะ 6 เดือนแรกของปี 2558  
    รายงานการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ประจำปี 2557-2  
    รายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 15 ม.ค. 2558  
    รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2558-1  
    รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2557-2  
    รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2557-1  
    เอกสารการจัดการพลังงาน ต่อ คกก.ตรวจประเมินการจัดการภายใน 19 ก.พ. 57  
    สรุปการประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 2.2556  
    สรุปการประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 1.2556