ศูนย์นวัตกรรม

การบริการงานวิจัย

 1. บริการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบเพื่อโภชนาการตามโจทย์ของผู้ใช้บริการ

 2. 1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
  1.2 บริหารจัดการและดำเนินการวิจัยร่วมกับคณาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคิดค้น วิจัย พัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการในระดับห้องปฏิบัติการ

 3. ให้บริการแก่ภาคเอกชนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์


 4. บริการวิจัยเพื่อการนำไปอ้างอิงในการกล่าวอ้างเชิงพาณิชย์
  3.1 ทดสอบประสิทธผลของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ เซลล์ เนื้อเยื่อ (in vitro) ไปจนถึงการศึกษาในสิ่งมีชีวิต ทั้งในสัตว์ทดลองและมนุษย์ (in vivo)

 5. 3.2 ทดสอบการคงอยู่ของสารอาหารและสารเชิงพันธภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร

 6. บริการวิจัยด้านอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

 7. 4.1 วิจัยเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการแก้ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยในระดับอุตสาหกรรมพื้นบ้าน และขนาดเล็ก
  4.2 วิจัยเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  4.3 วิจัยหาข้อมูลความเสี่ยงในการได้รับสารพิษ/วัตถุปนเปื้อน/วัตถุเจือปนในอาหาร
  4.4 วิจัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 8. บริการวิจัยในรูปแบบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางสุขภาพ

 9. 5.1 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
  5.2 การประเมินความชอบของอาหารด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
  5.3 การทดสอบการยับยั้ง AEC ในหลอดทดลอง
  5.4 การยับยั้ง enzyme: lipase, alpha-amylase, alpha-glucosidase
  5.5 การทดสอบ anti-Alzheimer activity ในหลอดทดลอง
  5.6 ปริมาณสาร acrylamide และ Saponin
  5.7 ค่าดัชนีน้ำตาล