นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา


 

หนังสือถั่วเหลืองมีดีอย่างไร
ผู้สร้างสรรค์
รศ. ประไพศรี    ศิริจักรวาล
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
รศ. ประภาศรี    ภูวเสถียร
ลักษณะงาน
วรรณกรรม หนังสือ
รายละเอียดงาน
     เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบคุณประโยชน์ของถั่วเหลือง  และรู้จักเลือกรับประทานอาหาร  โดยภายในเล่มประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วเหลือง ดังนี้ อาหารกับตัวเรา, โภชนาการถูกวิธีช่วงเทศกาลเจ, สุขภาพดี...คุณเองเป็นผู้กำหนด, กินเท่าไหร่ถึงจะพอดี, ถั่วเมล็ดแห้ง...แหล่งของโปรตีนจากพืช,
ถั่วเมล็ดแห้ง...นอกจากมีโปรตีนสูงมีอะไรดีกว่าเนื้อสัตว์บ้าง,
ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ เราควรบริโภคมากน้อยแค่ไหน, วิธีการปรุงอาหารจากถั่วให้คงคุณค่าทางอาหารให้มากที่สุด, นมถั่วเหลือง, ถั่วเหลืองกับการต้านโรคกระดูกพรุน, ถั่วเหลืองกับทางเลือกของคนเบาหวาน, ถั่วเหลืองกับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด, ถั่วเหลืองกับการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง, ถั่วเหลืองกับสุขภาพหญิงวัยทอง และถั่วเหลืองอาหารสำหรับครอบครัว
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว.6547
 

หนังสืออาหารกับเบาหวาน
ผู้สร้างสรรค์
ผศ. วันทนีย์  เกรียงสินยศ
ลักษณะงาน
วรรณกรรม หนังสือ
ลิขสิทธิ์ร่วม
บริษัทโรชไดแอกโนติกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

รายละเอียดงาน
     เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร และภาวะเบาหวาน  สำหรับสาธารณชน โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน การควบคุมอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้เป็นเบาหวาน  วิธีดูว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่  สิ่งที่ผู้เป็นเบาหวานควรปฏิบัติ/หลีกเลี่ยง  วิธีปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน  และเมื่อไปงานเลี้ยง รวมทั้งเมนูอาหารแนะนำ  โดยมีรายละเอียดของเครื่องปรุง วิธีทำ และคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละเมนู
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว.5824
 

คู่มือการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม
ผู้สร้างสรรค์
รศ. ประภาศรี ภูวเสถียร
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
อรพินท์ บรรจง
จิราภรณ์ สิริสัณห์
รศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
สมโชค คุณสนอง

ลักษณะงาน
วรรณกรรม หนังสือ
รายละเอียดงาน
     เป็นการจัดทำหนังสือเผยแพร่วิธีการทำนมถั่วเหลือง เสริมแคลเซียม ให้แพร่หลาย และใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม การทำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง บทบาทของแคลเซียมต่อสุขภาพ และรายละเอียดการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว.5793
 

หนังสือหยิบเนื้อถั่วเหลืองมาทำอาหาร
ผู้สร้างสรรค์
พัศมัย   เอกก้านตรง
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
โสภา   ธมโชติพงศ์
สมโชค  คุณสนอง

ลักษณะงาน
วรรณกรรม หนังสือ
รายละเอียดงาน
     เป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเนื้อถั่วเหลือง ที่เหลือจากการทำน้ำนมถั่วเหลืองมาทำอาหาร  ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง  ในหนังสือจะมีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการทำ และปริมาณสารอาหารของอาหารแต่ละชนิด
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว.5791