นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา


 

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ทรัพย์สินทางปัญญา รวม เรื่อง/ชิ้นงาน
อนุสิทธิบัตร 8
ลิขสิทธิ์ 36
เครื่องหมายการค้า 1
รวม 45