นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา


 

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ทรัพย์สินทางปัญญา รวม เรื่อง/ชิ้นงาน
อนุสิทธิบัตร 4
ลิขสิทธิ์ 25
รวม 29