นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 

โปรแกรมข้อมูลคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์
Mr. George A. Attig และ อำนาจ สมใจ
ลักษณะงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
     เป็นโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลของเด็กอายุตั้งแต่ 0-17 ปี เพื่อนำมาวิเคราะห์หาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ  หรือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงจากตัวชี้วัดของการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็กในชุมชน เพื่อหาสาเหตุและวิธีการป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในระดับบุคคล สามารถรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.2763
 

InmuSchoolLunch Program
ผู้สร้างสรรค์
ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง และอรพินท์ บรรจง
ลักษณะงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
      เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 6 เพื่อประเมินคุณภาพอาหารที่จัดบริการด้วยตนเอง โดยปริมาณคุณค่าสารอาหารแสดงเป็นระบบคะแนนคุณภาพอาหาร เทียบกับเป้าหมาย ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เข้าใจง่าย สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่นักวิชาการด้านอาหารหรือโภชนาการ ให้สามารถวางแผนรายการหรือสำรับอาหาร ที่ได้มาตรฐานความต้องการสารอาหารของเด็กแต่ละระดับ ไว้เป็นเมนูหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน  โดยมีการแสดงผลรายงานของปริมาณวัตถุดิบอาหาร งบประมาณค่าวัตถุดิบอาหาร และคะแนนคุณภาพอาหารตามจำนวนเด็กที่รับบริการ ข้อมูลจากรายงานนี้ สามารถใช้ในการตัดสินใจกำหนดเมนูหมุนเวียน และวางแผนการจัดบริการอาหาร ให้เหมาะสมกับงบประมาณ และวัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่นหรือฤดูกาลได้
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.2785

ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก CPMIS (Child Protection Monitoring System) :
โปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผู้สร้างสรรค์
Mr. George A. Attig
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
อำนาจ สมใจ
กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์

ลักษณะงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
     เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการระบุเด็ก ที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ  หรือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงจากตัวชี้วัดของการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็กในชุมชน  เพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  โดยการเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 0 – 17 ปี
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.2612
 

INMUCAL-Nutrients
ผู้สร้างสรรค์
ชญานิษฐ์   วานิจจะกูล
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
อรพินท์ บรรจง
ผศ. อุไรพร  จิตต์แจ้ง

ลักษณะงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
      เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้คำนวณคุณค่า และปริมาณของสารอาหาร ที่บุคคลได้รับจากการรับประทานอาหารใน 1 วันหรือมากกว่า โดยคำนวณจากปริมาณ หรือน้ำหนักของอาหารที่รับประทานได้ ไปเป็นคุณค่าทางสารอาหารกว่า 25 ชนิด  และเปรียบเทียบเป็นร้อยละของความต้องการสารอาหารประจำวันของคนไทย ตามเพศ และวัย
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.2548
 

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (INMU-NutriStat)
ผู้สร้างสรรค์
ผศ. อุไรพร   จิตต์แจ้ง
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
ผศ. นิภา   โรจน์รุ่งวศินกุล
อำนาจ สมใจ

ลักษณะงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
      เป็นโปรแกรมสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย  ใช้แปลงข้อมูลการชั่งน้ำหนัก  และวัดส่วนสูงของเด็กไทยอายุ 0-19 ปี ให้เป็นค่าเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง  ซึ่งพร้อมจะนำไปประมวลผลภาวะโภชนาการและคำนวณค่าทางสถิติต่างๆ 
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.2037
 
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (INMU-ThaiGrowth)
ผู้สร้างสรรค์
ผศ.อุไรพร   จิตต์แจ้ง
ผู้สร้่างสรรค์ร่วม
วันเพ็ญ  วิมลพีรพัฒนา
อำนาจ สมใจ

ลักษณะงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
     เป็นโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป นำไปใช้ในการแปลผล และประมวลผลภาวะโภชนาการเด็กไทยอายุ 0-19 ปี สามารถให้ผลลัพธ์เป็นค่าภาวะโภชนาการของน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ทะเบียนข้อมูลเลขที่
ว1.2036